ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย
โรงเรียน : ปัว
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 115 กันยายน 2566
2การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย9 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1โครงการ “การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมิน ในยุคดิจิทัล”ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25661 กันยายน 2566
2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ” สำหรับข้าราชการ 17 มิถุนายน 2566
3อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)โรงเรียนปริยัติธรรมแผนสามัญการศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 22 สิงหาคม 2565
4อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ” รุ่นที่ 6 18 กรกฎาคม 2565
5อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ Coach นักเรียน อ่าน เขียน และสรุปความภาษาไทย ร่วมกับโครงงานฐานวิจั12 มิถุนายน 2565
6อบรมโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย “ภาษาไทยเรานี้มีทำนอง” 16 มีนาคม 2565
7อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ22 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล