ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
โรงเรียน : ปัว
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ ทางลูกเสือ : SS.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • คุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (SS.W.B.)
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัล "หนึ่งร้อยครูดี หนึ่งร้อยปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" เนื่องในงานวันครู ประจำปี 256716 มกราคม 2567
  2คณะกรรมการและวิทยากรร่วมโครงการอบรมนักเรียนแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์6 ธันวาคม 2566
  3เป็นวิทยากรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มุมมองและทักษะพื้นฐานการเป็นเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor : YC” เพื่อให้ความรู้แก่แกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC13 กรกฎาคม 2566
  4เป็นกรรมการตัดสินการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ “เริงร่าหิมพานต์ สืบสานภาษาศิลป์” ปีการศึกษา 256627 มิถุนายน 2566
  5เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน3 กุมภาพันธ์ 2566
  6การแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 25651 กรกฎาคม 2565
  7เป็นอาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร18 เมษายน 2565
  8อาจารย์ที่ปรึกษาและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการประกวดแผนธุรกิจ Young Business Planner 202114 พฤศจิกายน 2564
  9ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ แบบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25641 พฤศจิกายน 2564
  10รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 256318 สิงหาคม 2563
  11รางวัล “ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน” โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท29 มิถุนายน 2563
  12ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 256316 มกราคม 2563
  13รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีเทพ” ประจำปี 256316 มกราคม 2563
  14“ครูแนะแนวต้นแบบ ศธภ.17” ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการแนะแนว25 กันยายน 2562
  15ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน ทุ่มเท มุ่งมั่น แนะนำแนวทางด้วยความปรารถนาดีแก่ลูกศิษย์ อันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา18 สิงหาคม 2562
  16ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 25621 กรกฎาคม 2562
  17รางวัล “ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน” โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท16 มกราคม 2562
  18ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 256216 มกราคม 2562
  19รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีเทพ” ประจำปี 256216 มกราคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  2เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน3 กุมภาพันธ์ 2566
  3เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
  4รางวัลชมเชย การประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ “Be Smart Say No To Drugs” เด็กน่านเท่ได้ โดยไม่ใช้ยาเสพติด30 สิงหาคม 2564
  5การคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256311 มกราคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลชมเชย การประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ “Be Smart Say No To Drugs” เด็กน่านเท่ได้ โดยไม่ใช้ยาเสพติด30 สิงหาคม 2564
  2โรงเรียนเข้าร่วมเป็น “โรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ซึ่งจะได้รับการจัดสรรโควตาพิเศษในโครงการเครือข่ายครูแนะแนวทุกปีการศึกษา19 ตุลาคม 2563
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การประชุม “งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 8”ประจำปีการศึกษา 256711 สิงหาคม 2566
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวเพื่อสร้างสรรมถนะผู้เรียนได้ค้นพบตนเองในการศึกษาต่อและการมีงานทำ”27 กรกฎาคม 2566
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นำในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเสริมพลังครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนด้วยโปรแกรม SAFE B-Mod26 พฤษภาคม 2566
  4การอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ11 กุมภาพันธ์ 2566
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา สำหรับครูในยุคดิจิทัล15 ธันวาคม 2565
  6การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 25669 กันยายน 2565
  7การประชุม “งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 7”19 สิงหาคม 2565
  8โครงการ “เครือข่ายครูแนะแนวมหาวิทยาลัยศิลปากร” ประจำปี 256515 สิงหาคม 2565
  9โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในยุคปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการแรงงานจบใหม่หลังจากสถานการณ์โควิด 19”1 สิงหาคม 2565
  10การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 256524 มิถุนายน 2565
  11การอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามระบบการเรียนรู้ (ปว.ก.ร.) และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ในรูปแบบออนไลน์9 พฤษภาคม 2565
  12อบรมการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจำทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา25 เมษายน 2565
  13กิจกรรม "ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ สำหรับครูแนะแนว"17 มีนาคม 2565
  14การอบรมการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)15 กุมภาพันธ์ 2565
  15โครงการแนะแนว แนะแนะใจ ทำอย่างไร...ให้ฟังครูบ้าง29 มกราคม 2565
  16โครงการออนไลน์ “ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต”3 ธันวาคม 2564
  17ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “เตรียมคนอย่างไร...เพื่ออาชีพยุคใหม่”24 พฤศจิกายน 2564
  18การอบรมออนไลน์ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย” โครงการการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่27 กันยายน 2564
  19ผ่านการทดสอบวัดความรู้ “วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”27 กันยายน 2564
  20การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ “การส่งเสริมศักยภาพคุณครู” โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 256425 กันยายน 2564
  21เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวทางออนไลน์ โครงการพัฒนาศูนย์แนะแนวยกระดับขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ30 สิงหาคม 2564
  22การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว ยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ30 สิงหาคม 2564
  23การอบรมออนไลน์ “โครงการรู้ TCAS 65 ก่อนใคร อย่างฉับไวที่ ม.วลัยลักษณ์”24 สิงหาคม 2564
  24เป็นวิทยากรกิจกรรมค่าย “ช่อม่วงหลิดอก” ครั้งที่ 47 กุมภาพันธ์ 2564
  25การอบรมหลักสูตร “ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษา (Counseling) แก่นักเรียนยุคดิจิทัล”28 มกราคม 2564
  26เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสืออาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร9 ธันวาคม 2563
  27การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน16 กันยายน 2563
  28เป็นเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 256310 กันยายน 2563
  29การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 25632 กรกฎาคม 2563
  30ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการบริการ แนะแนวในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน13 พฤษภาคม 2563
  31ผ่านการทดสอบด้วยหลักสูตรออนไลน์ “หลักสูตรสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)”11 พฤษภาคม 2563
  32การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  33การอบรมโครงการ เสริมสร้างความรักสามัคคี “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ประจำปีงบประมาณ 256329 มกราคม 2563
  34การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา SESA V.2 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารสารสนเทศโรงเรียน6 ตุลาคม 2562
  35การอบรมหลักสูตร ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ (Awaken Your Creative Power)30 กันยายน 2562
  36การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 3/25621 กันยายน 2562
  37การอบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”1 กุมภาพันธ์ 2562
  38การอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 เพื่อเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ13 มกราคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  2โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)19 สิงหาคม 2561
  3การอบรม หลักสูตร "เทคนิค การประเมิน คัดกรองทางจิตวิทยา เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน" 20 สิงหาคม 2560
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล