ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.อัจฉราภรณ์ อิ่นธิ
โรงเรียน : ปัว
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้สอนยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เป็นครูผู้สอนการประกวดคำขวัญส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 5 กันยายน 2565
2การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประเภทครูรักการอ่าน ระดับดีเด่น19 กันยายน 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุวกาชาด ระดับ 3 กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี 25668 สิงหาคม 2566
2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน5 กุมภาพันธ์ 2566
3รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดคำขวัญส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-65 กันยายน 2565
4เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา6 สิงหาคม 2565
5รางวัลยอดเยี่ยมประเภทนักเรียนรักการอ่าน ปี พ.ศ.256319 กันยายน 2563
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การพัฒนาศักยภาพตามโครงการ "การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินในยุคดิจิทัล"1 กันยายน 2566
2การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนความรู้แก่ครูผู้สอนยุวกาชาดตามโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 25664 กรกฎาคม 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นำในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเสริมพลังครูและบุคลากรสาธาณสุข เพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนด้วยโปรแกรม "SAFE-B-MOD"26 พฤษภาคม 2566
4การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย หัวข้อ "หลักเกณฑ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอบ O-net"29 มกราคม 2566
5การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 6 เมษายน 2565
6การอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย หัวข้อ "ภาษาไทยเรานี้มีทำนอง"16 มีนาคม 2565
7การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รูปแบบออนไลน์สำหรับเผยแพร่ในห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนปัว27 มกราคม 2565
8การอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science รุ่นที่ 1 (จำนวน 20 ชั่วโมง)5 ธันวาคม 2564
9การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ "การส่งเสริมศักยภาพคุณครู" กิจกรรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่ 1 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 256418 กันยายน 2564
10การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 6 เรื่อง ฟังเสียงผู้บริหารสถานศึกษา : ผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล31 สิงหาคม 2564
11การอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 3 เรื่อง สร้างพลเมืองไทยในอนาคตร่วมต่อต้านการทุจริต30 สิงหาคม 2564
12การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อการสอนภาษาไทยออนไลน์29 สิงหาคม 2564
13การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนอย่างง่าย ด้วยโปรแกรมCANVA จำนวน 3 ชั่วโมง28 สิงหาคม 2564
14การอบรมออนไลน์ หัวข้อ "การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์โดยใช้แฟลตฟอร์มดิจิทัล"27 สิงหาคม 2564
15การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในสถานศึกษาในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร62037 โดยการเรียนรู้ จำนวน 20 ชั่วโมง24 มกราคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล