ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
โรงเรียน : ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕30 มิถุนายน 2566
2Nation Building Teacher Awaard 20228 ธันวาคม 2565
3นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best Practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020"3 กรกฎาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลชมเชยพิเศษ อันดับ 1 โครงการ เยาวชนดี เก่ง กล้า สร้างนวัตกรรมพัฒนาสังคม ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ด้วยโครงการตู้แลกขยะอัจฉริยะ ของชมรมเยาวชนสร้างชาติ5 กันยายน 2566
2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคัดเลือก TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE7 มิถุนายน 2566
3รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดโมเดลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการ Young Innovator for Nan Development(YIN-D)4 พฤศจิกายน 2565
4รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคัดเลือก TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE6 มิถุนายน 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา14 กรกฎาคม 2566
2รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕30 มิถุนายน 2566
3รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม14 มิถุนายน 2566
4รางวัลสถานศึกษาสร้างชาติดีเด่นระดับ ประเทศ ประจำปี 2563 โดย สถาบันการสร้างชาติ18 พฤศจิกายน 2563
5รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 256129 กรกฎาคม 2563
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมครูสร้างชาติ โครงการค่ายเยาวขนสร้างชาติ Reunion จังหวัดน่าน10 กันยายน 2566
2การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์1 กันยายน 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
4การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน2 ธันวาคม 2565
5การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training15 กันยายน 2565
6การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR27 สิงหาคม 2565
7การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดิโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์29 เมษายน 2565
8การอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(Cyber)และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)29 เมษายน 2565
9การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
10หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล ในโครงการ AIS อุ่นใจ CYBER 5 เมษายน 2565
11การอบรมปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน11 มีนาคม 2565
12การอบรมการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)15 กุมภาพันธ์ 2565
13การอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science รุ่นที่ 1 5 ธันวาคม 2564
14การอบรมออนไลน์ในหัวข้อ คลิกเปลี่ยนชีวิต ค้นหาตัวตนสู่ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุดเพื่อส่วนรวม13 พฤศจิกายน 2564
15การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)3 ตุลาคม 2564
16การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)3 ตุลาคม 2564
17การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ : Active Learning10 กันยายน 2564
18การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ : Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย31 สิงหาคม 2564
19การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
20อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเรื่องรู้วิถีใหม่23 พฤษภาคม 2564
21การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น25 กันยายน 2563
22การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ สาขาวิชาเคมี19 กรกฎาคม 2563
23การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น11 พฤษภาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher(C4T-8) รหัส 63025 16 พฤษภาคม 2563
2การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ3 พฤษภาคม 2563
3หลักสูตรเพศวิถีศึกษา23 สิงหาคม 2562
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล