ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.จงรักษ์ ใหม่คำ
โรงเรียน : ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยา
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best Practice ระดับ Gold ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์3 กรกฎาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1พี่เลี้ยงทีม โครงการ "กล้าดี" ปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 17 พฤศจิกายน 2564
2ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง23 ธันวาคม 2562
3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ7 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1โรงเรียนต้นแบบผลสำเร็จและโดดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับภาคเครือข่าย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง19 พฤศจิกายน 2564
2โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการ "กล้าดี" ปีที่ 617 พฤศจิกายน 2564
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน อิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่านเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เส้นทางอาชีพ12 มิถุนายน 2566
2การเรียนรู้เชิงรุกวิชาสรีรวิทยา..ก้านต่อไปในวิถีปกติ3 มิถุนายน 2566
3การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
4โครงการนวัตกรรมการศึกษา : เครื่องมือเสริมทักษะการเรียนรู้ชีววิทยา18 ธันวาคม 2564
5ได้ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร4 พฤศจิกายน 2564
6การอบรมเทคนิคการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)16 ตุลาคม 2564
7โครงการนวัตกรรมการศึกษา : จุฬทรรศน์เสริมทักษะการเรียนรู้ชีววิทยา7 มีนาคม 0555
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับสูง (Advanced Digital Competency) ด้วยระบบ e-Learning21 มีนาคม 2567
2การอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับกลาง (Basic Digital Competency) ด้วยระบบ e-Learning20 มีนาคม 2567
3การอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับพื้นฐาน (Basic Digital Competency) ด้วยระบบ e-Learning0 0000
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล