ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายปุณณวิทย์ ปัญญาวรรณรักษ์
โรงเรียน : ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science5 ธันวาคม 2564
2การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 14 กันยายน 2564
3การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
4การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องความร้อนรอบตัว24 กันยายน 2563
5การอบรมเชิงปฏิบัติการการCoachโจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงาน ตามแนวคิดเพาะพันธ์ปัญญา20 กันยายน 2563
6การขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 47 ตุลาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย การลดความเสี่ยงภัยภิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ7 มิถุนายน 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล