ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.สายรุ้ง อุดเงิน
โรงเรียน : ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1การปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการแก้ปัญหาภาวะถดถอย5 กันยายน 2566
2ผู้ฝึกสอน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.ต้น6 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.ต้น6 สิงหาคม 2565
2การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.ต้น6 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข30 มิถุนายน 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learnig) เชิงสร้างสรรค์26 พฤษภาคม 2566
2คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู29 เมษายน 2566
3ทักษะรูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่27 เมษายน 2566
4เคล้ดลับออมเงิน ฉบับคนเริ่มทำงาน27 เมษายน 2566
5การจัดการเรียนรู้ ACtive Learning แบบ Fundamental AL Training 15 กันยายน 2565
6เตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA3 ตุลาคม 2564
7การเตรียมพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 14 กันยายน 2564
8การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม24 มีนาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การรู้ดิจิทัล28 กุมภาพันธ์ 2567
2การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ9 ธันวาคม 2566
3การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learnig) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
4รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์29 เมษายน 2566
5การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร23 มีนาคม 2566
6ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน2 มีนาคม 2566
7หลักสูตร microsoft data science5 ธันวาคม 2564
8การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ5 พฤษภาคม 2564
9โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา11 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล