ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางเมธาวี ขันทะสอน
โรงเรียน : ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูดีศรี สพม.เขต37 รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 256216 มกราคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.33 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การเรียนออนไลน์ จากเว็บไซต์ NAN2 CONTENT CENTER เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ10 พฤษภาคม 2563
2ผ่านการทดสอบออนไลน์เรื่องสุภาษิตพระร่วง9 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022 รูปแบบออนไลน์14 กันยายน 2564
2การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อการสอนภาษาไทยออนไลน์29 สิงหาคม 2564
3การอบรมโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่11 มีนาคม 2564
4การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล