ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายอภิชาติ ปะสีละเตสัง
โรงเรียน : สารธรรมวิทยาคาร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วูดแบดจ์ (W.B.) ประเภทลูกเสือสามัญ
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
 • วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 • วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูผู้นิเทศ โครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน3 ตุลาคม 2565
  2กรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ครั้งที่ 101 กันยายน 2564
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลระดับดีมาก ด้านการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประเภทรองผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย (Active Learning) เพื่อสร้างเส้นทางในการประกอบอาชีพ ประจำปี8 กันยายน 2566
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ9 ธันวาคม 2566
  2เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662 มิถุนายน 2566
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การสร้างและพัฒนานวัตกรรมอิงวัฒนธรรมเชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและเส้นทางอาชีพ28 มีนาคม 2566
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพ โดยใช้กระบวนการ Active Learning18 มกราคม 2566
  6การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน2 ธันวาคม 2565
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความปลอดภัย(โรงเรียนพักนอน) สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น18 พฤศจิกายน 2565
  8การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training15 กันยายน 2565
  9การอบรมเชิงปฏิบัติการ ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา9 กันยายน 2565
  10การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการบริหารสถานศึกษา9 กันยายน 2565
  11กิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม17 ธันวาคม 2564
  12การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานรุ่นที่ 3-428 ตุลาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ20 สิงหาคม 2566
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล