ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายชเนรินทร์ จิตอารี
โรงเรียน : ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ดนตรีศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.615 กันยายน 2566
2รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.615 กันยายน 2566
3รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.615 กันยายน 2566
4 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.615 กันยายน 2566
5รางวัลระดับเหรียญทอง3 กุมภาพันธ์ 2566
6รางวัลระดับเหรียญทอง5 สิงหาคม 2565
7รางวัลระดับเหรียญทอง5 สิงหาคม 2565
8รางวัลระดับเหรียญทอง5 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement:PA)3 ตุลาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การผลิตสื่อวิดีโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning31 ตุลาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล