ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางวารุณี สิทธิชัย
โรงเรียน : ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : บรรณารักษ์
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การพัฒนา "โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียนและบุตคลทั่วไปด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามกรอบมาตรฐาน CEFR"24 สิงหาคม 2566
2อบรมออนไลน์และประเมินแบบทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่2124 สิงหาคม 2566
3หลักสูตรการพัฒนาทักษะความเข้าใขและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ24 สิงหาคม 2566
4การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)2 มิถุนายน 2566
5อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)26 พฤษภาคม 2566
6การอบรมและทดสอบออนไลน์โครงการพัฒนาสมรรถนะ เรื่อง การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร23 มีนาคม 2566
7การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring}29 เมษายน 2565
8อบรมแผลผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safaty Platform}15 กุมภาพันธ์ 2565
9อบรมหลักสุูตร Micirsoft Data Science26 ธันวาคม 2564
10การ่ทดสอบวัดความรู้วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง26 พฤศจิกายน 2564
11ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย4 พฤศจิกายน 2564
12อบรมโครงการอมรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาไร่3 พฤศจิกายน 2564
13ทดสอบวัดความรู้ "วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"3 พฤศจิกายน 2564
14การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ3 ตุลาคม 2564
15ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"30 สิงหาคม 2563
16ทดสอบออนไลน์ ในกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 256329 กรกฎาคม 2563
17หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาในกระบวนการช่วยเหลือนักเรียน12 กรกฎาคม 2563
18ทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์23 พฤษภาคม 2563
19การทดสอบวัดความรอบรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย "ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์"21 พฤษภาคม 2563
20ทดสอบวัดความรู้เรื่อง "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์21 พฤษภาคม 2563
21การประเมินแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ศาสตร์พระราชา...ศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน21 พฤษภาคม 2563
22ทดสอบวัดความรู้ อารยธรรมโลกยุคโบราณ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกสฺ์21 พฤษภาคม 2563
23การทดสอบวัดความรอบรู้หลักสูตร "กฎหมายในชีวิตประจำวัน"14 พฤษภาคม 2563
24การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
25ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-191 เมษายน 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล