ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.สุมาลี ความสุข
โรงเรียน : เมืองแงง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • คุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน
 • ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยา
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  2ผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 10 ลำดับสูงสุด (Top Ten Learning Development Monthly) ลำดับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 256330 มิถุนายน 2563
  3ผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 10 ลำดับสูงสุด (Top Ten Learning Development Monthly) ลำดับที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายบน 256330 มิถุนายน 2563
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  2รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  3รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 25664 กรกฎาคม 2566
  2รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทองยอดเยี่ยม14 มิถุนายน 2566
  3รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกองผสม การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตนนารี และยุวกาชาด1 กรกฎาคม 2565
  4รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข29 กรกฎาคม 2563
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิถีใหม่วิถีคุณภาพ4 กรกฎาคม 2566
  2หลักสูตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล4 กรกฎาคม 2566
  3ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR27 มิถุนายน 2566
  4การประชุมปฏิบัติการทบทวนสื่อสาร สร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถอดบทเรียนการใช้นวัตกรรม23 มิถุนายน 2566
  5การอบรมการพัฒนาทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการวิชาชีพครู10 มีนาคม 2566
  6นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา6 มีนาคม 2566
  7การเขียนประเด็นท้าทายอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง5 มีนาคม 2566
  8การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรครูและบุคลากรสาธารณสุขในหลักสูตร พัฒนานักรับฟังเชิงลึก9 กุมภาพันธ์ 2566
  9กิจกรรมค่ายชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย21 ธันวาคม 2565
  10กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 256518 สิงหาคม 2565
  11การอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ18 มิถุนายน 2565
  12โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ10 มิถุนายน 2565
  13ร่วมแสดงผลงานในกิจกรรม " ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน "25 พฤษภาคม 2565
  14กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน9 พฤษภาคม 2565
  15การอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์29 เมษายน 2565
  16ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง29 พฤศจิกายน 2564
  17ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย29 พฤศจิกายน 2564
  18การเรียนออนไลน์หลักสูตรโควิด 19 และระบาดวิทยา28 ธันวาคม 2563
  19กิจกรรมเสวนา "คุรุสภาพา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว "9 ตุลาคม 2563
  20เตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2021 ด้วยระบบ PISA Style- Online Testing25 พฤษภาคม 2563
  21ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า ( Covid -19 )25 พฤษภาคม 2563
  22ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 124 พฤษภาคม 2563
  23อาชญากรรมไซเบอร์24 พฤษภาคม 2563
  24สมรรถนะสำคัญสำหรับผู้เรียน ตามกรอบหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 255120 พฤษภาคม 2563
  25ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 318 พฤษภาคม 2563
  26ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 217 พฤษภาคม 2563
  27หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน ( ฺBasic English )15 พฤษภาคม 2563
  28ครูพันธุ์ใหม่ เข้าใจวัยฮอร์โมน ตอนกลยุทธ์การสอน ยุค New Normal14 พฤษภาคม 2563
  29ลูกเสือมัคคุเทศก์ ( Guide Scout )12 พฤษภาคม 2563
  30หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง1 พฤษภาคม 2563
  31การจัดการเรียนการสอนห้องเรียออนไลน์ Class Start1 พฤษภาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การเขียนโปรแกรมภาษา Python ( Coding Online For Teacher Plus : C4T Plus -Python )31 ตุลาคม 2563
  2การเขียนโปรแกรมภาษา Scratch ( Coding Online For Teacher Plus : C4T Plus - Scratch ) )31 ตุลาคม 2563
  3การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher ( C4T-9)30 มิถุนายน 2563
  4การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรุ้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher ( C4T-8)30 มิถุนายน 2563
  5การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล