ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางนิตยา พรมมินทร์
โรงเรียน : เมืองแงง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิทางล
 • วุฒิทางลูกเสือ
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.คณิตศาสตร์
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูที่ปรึกษาดีเด่น งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน29 มิถุนายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันสมการคณิตศาสตร์ A MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย21 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดอบายมุขดีเด่น10 พฤษภาคม 2566
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข ในหลักสูตร นักรับฝังเชิงรุก ดัฒนาสุขภาพจิตนักเรียน9 กุมภาพันธ์ 2566
  2การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชันปีที่ 1-3 Codding Online for grade 7-9 Techer (C4T-8X15 พฤษภาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1คุรุสภาพาTalk: ครูยุคใหม่ เรียนรุ้ไช้ ไอทีใกล้ตัว9 ตุลาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1รายงานพัฒนาการการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยชุมนุม "แคคตัสและไม้สวย"20 กันยายน 2566
  2ครูดีศรีสพม.น่าน11 กุมภาพันธ์ 2565