ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางพัชรินทร์ สุทธหลวง
โรงเรียน : มัธยมป่ากลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยา
วุฒิ ปริญญาโท : -
วิชาเอก ปริญญาโท : -
วุฒิ ปริญญาเอก : -
วิชาเอก ปริญญาเอก : -
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับประเทศ รางวัลระดับเหรียญเงิน16 มกราคม 2565
2หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค รางวัลระดับเหรียญทอง31 พฤษภาคม 2564
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่านเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เส้นทางอาชีพ12 มิถุนายน 2566
2การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
3การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)3 มีนาคม 2566
4EDUCA 2022 "ทำความรู้จักการวิจัยตนเอง (Self-study) เทรนด์ใหม่การวิจัยในชั้นเรียนที่ทำได้จริง"20 ตุลาคม 2565
5EDUCA 2022 "เมื่อ gen alpha กำลังจะขึ้นมาเป็นวัยรุ่น"20 ตุลาคม 2565
6EDUCA 2022 "ทำความเข้าใจเรื่อง PDPA -- ความกังวลที่ยังไม่ได้รับคำตอบ ?"20 ตุลาคม 2565
7EDUCA 2022 "เพราะเด็กทุกคนยังรอวันฉายแสง : ชวนครูมองให้เห็นความเป็นผู้นำในตัว"20 ตุลาคม 2565
8EDUCA 2022 "ว่าด้วยการสอนนวัตกรรม : สอนเพื่อให้ได้นวัตกรรม หรือสอนให้เป็นนวัตกร ?"20 ตุลาคม 2565
9EDUCA 2022 "ครูเปลี่ยน (วิธีสอน) นักเรียนปรับ (พฤติกรรม)"20 ตุลาคม 2565
10EDUCA 2022 "ครูกล้า นักเรียนก้าว: เมื่อครูกล้าคิด กล้าทำ กล้านำตัวเอง ทำให้นักเรียนก้าวสู่การเรียนรู"20 ตุลาคม 2565
11EDUCA 2022 "จิตวิทยาเพศภาวะและเพศวิถีสำหรับครู"20 ตุลาคม 2565
12EDUCA 2022 "จิตวิทยาสร้างสุขจากครูสู่นักเรียน"20 ตุลาคม 2565
13EDUCA 2022 "เติบโตได้ท่ามกลางความไม่ปกติ : ชุมชนกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกรและผู้ประกอบการ"20 ตุลาคม 2565
14EDUCA 2022 "การปรับหลักสูตรและกิจกรรมที่ใช้แนวทางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ว่าด้วยทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน (Redesign Curriculum: Problem-based Learning and Local Water Resources)"20 ตุลาคม 2565
15EDUCA 2022 "คิดเล่น ๆ ให้เห็นเป็นภาพ : สร้างสรรค์แผนหน้าเดียวด้วย Visual Thinking และ Design Thinking"20 ตุลาคม 2565
16การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา26 สิงหาคม 2565
17การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา26 สิงหาคม 2565
18EDUCA 2022 "ทำความรู้จักการวิจัยตนเอง (Self-study) เทรนด์ใหม่การวิจัยในชั้นเรียนที่ทำได้จริง"18 มิถุนายน 2565
19การอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น (Online)18 มิถุนายน 2565
20การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)3 ตุลาคม 2564
21การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Online)15 สิงหาคม 2564
22การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน"13 กุมภาพันธ์ 2564
23การอบรมเชิงปฎิบัติการ "โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีะจำปี 25625 ตุลาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล