ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางพัชราภา ผาแสง
โรงเรียน : แม่จริม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์แขนงวิชาเคมี
วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม. / ป.บัณฑิต
วิชาเอก ปริญญาโท : เคมี บริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน5 กุมภาพันธ์ 2566
2 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีพุทธศาสน์” เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช 256616 มกราคม 2566
3ได้รับยกย่องเป็น “ครูดีศรีแม่จริม” เนื่องในโอกาสวันครู ประจำพุทธศักราช 256616 มกราคม 2566
4 การคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภาค (ด้านการบริหารจัดการศึกษา) ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 9 กันยายน 2565
5"ครูดีศรี สพม.น่าน" ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภท ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับสหวิทยาเขต16 มกราคม 2565
6ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีพุทธศาสน์” เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช 256616 มกราคม 2565
7กรรมการตัดสินการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 25631 กันยายน 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัดน่าน 15 กุมภาพันธ์ 2566
2ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.๔ – ม.๖) การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัดน่าน15 กุมภาพันธ์ 2566
3ให้การสนับสนุนส่งเสริมนักเรียน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัดน่าน18 มีนาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1โล่รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) (ด้านการบริหารจัดการศึกษา) ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา22 สิงหาคม 2565
2รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค ระดับเหรียญเงิน 10 มิถุนายน 2565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา"9 กุมภาพันธ์ 2565
2รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness ผ่านโครงการ Thailand Massive Open Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต2 เมษายน 2563
3Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Perfomance) (5 ชม.) ผ่านโครงการ Thailand Massive Open Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต2 เมษายน 2563
4การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์30 มีนาคม 2563
5การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ29 มีนาคม 2563
6สตาร์อัพอังกฤษ ผ่านโครงการ Thailand Massive Open Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต28 มีนาคม 2563
7Digital Literacy25 มีนาคม 2563
8การพัฒนาสมถรรนะครูในยุคดิจิทัล ผ่านโครงการ Thailand Massive Open Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต25 มีนาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ Coding for School Director(C4S)7 ตุลาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล