ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ณชพร จิตอารี
โรงเรียน : มัธยมป่ากลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 11
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูงเครื่องหมายวูดแบตจ์๒ท่อน
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน29 ธันวาคม 2566
  2ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕6 สิงหาคม 2565
  3ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕6 สิงหาคม 2565
  4ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕6 สิงหาคม 2565
  5รางวัลระดับเหรียญเงิน ผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 256416 มกราคม 2565
  6รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี20 สิงหาคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕6 สิงหาคม 2565
  2ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕6 สิงหาคม 2565
  3รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี20 สิงหาคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 256526 เมษายน 2566
  2สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ปีการศึกษา 256531 มีนาคม 2566
  3รางวัลระดับเหรียญเงิน ผู้พัฒนานวัตกรรมทที่ได้รับรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 256416 มกราคม 2565
  4รางวัลระดับเหรียญทอง เรื่อง MTPKS LIVES school ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 (ครูแกนนำขับเคลื่อน)31 พฤษภาคม 2564
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบออนไลน์8 มกราคม 2567
  2ความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล7 มกราคม 2567
  3ศิลปะการใช้ภาษาไทยในการเขียนและแก้ร่างหนังสือติดต่อทางราชการ7 มกราคม 2567
  4อบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด6 มกราคม 2567
  5ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง2 มกราคม 2567
  6ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา1 มกราคม 2567
  7ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 มกราคม 2567
  8พัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา31 ธันวาคม 2566
  9วิชา ภาษาอังกฤษ : การเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ31 สิงหาคม 2566
  10วิชา Google Tools เพื่อการพัฒนางาน27 สิงหาคม 2566
  11หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 2122 สิงหาคม 2566
  12ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน11 สิงหาคม 2566
  13เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419 - 2569) สอนวรรณคดีอย่างไร ให้เด็กคิด7 สิงหาคม 2566
  14การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) จำนวน 12 ชั่วโมง4 สิงหาคม 2566
  15การเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Lossโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย2 สิงหาคม 2566
  16เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4 ปีการศึกษา256611 มิถุนายน 2566
  17การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
  18ภาษาอังกฤษในห้องเรียน7 มีนาคม 2566
  19ภาษาอังกฤษในห้องเรียน7 มีนาคม 2566
  20รูปแบบการสอนภาษาไทย7 มีนาคม 2566
  21การส่งเสริมการอ่านออนไลน์ด้านภาษาไทย3 มีนาคม 2566
  22การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์3 มีนาคม 2566
  23การทดสอบDitital literacy3 มีนาคม 2566
  24โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 6 จำอวดหน้าวัง(จันทรเกษม)19 สิงหาคม 2565
  25การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARD)ครั้งที่11 ระดับภาคเหนือ15 สิงหาคม 2565
  26โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 10 Active Learning5 พฤษภาคม 2565
  27โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่9 หลักการปฏิบัติราชการ29 เมษายน 2565
  28โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์26 เมษายน 2565
  29โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่7 สื่อยุคใหม่การศึกษาออนไลน์22 เมษายน 2565
  30โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่7 สื่อยุคใหม่การศึกษาออนไลน์22 เมษายน 2565
  31อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)3 ตุลาคม 2564
  32การใช้งาน แอพพลิเคชั่น Google Classroom สำหรับการจัดการห้องเรียน17 พฤษภาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบออนไลน์8 มกราคม 2567
  2อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร15 มกราคม 2567
  3พัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา31 ธันวาคม 2566
  4การรู้ดิจิทัล4 สิงหาคม 2566
  5โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการActive Learning 2 กันยายน 2561
  6สัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนในศตวรรษที่21ด้วย Google Classroom และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยOnline Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ระดับพื้นฐาน2 กันยายน 2561
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม21 สิงหาคม 2565
  2การสอนบูรณาการอิงถิ่นฐาน มัธยมป่ากลาง21 สิงหาคม 2565
  3เข้าร่วมแสดงภาพยนตร์สั้นโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สิ่งดีๆ ที่มองข้ามไป21 สิงหาคม 2565
  4เข้าร่วมแสดงภาพยนตร์สั้นสะท้อนชีวิตนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง21 สิงหาคม 2565
  5ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอน21 สิงหาคม 2565
  6ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน21 สิงหาคม 2565
  7แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 21 สิงหาคม 2565