ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายจักรพงษ์ กานิล
โรงเรียน : มัธยมป่ากลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : A.L.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบคจ์ 2 ท่อนได้
 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงว่า ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 939
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ค.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน (แขนงการสอนคณิตศาสตร์)
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลระดับดีมาก ประเภทครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย (ACTIVE LEARNING) เพื่อสร้างเส้นทางประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25668 กันยายน 2566
  2เป็นผู้ดำ เนินการให้สห้ ถานศึกษา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ คุณภาพระดับยอดเยี่ยม ในการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) การพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึ17 สิงหาคม 2566
  3ผลงานได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 40 (บริษัทสร้างการดี 4.0) การประกวดผลงานและนวัตกรรมโรงเรียนที่มีผลการปฎิบัติที่ดี (Best Practice) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 9 สิงหาคม 2566
  4ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทผู้สอน1 กรกฎาคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลืส กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1 - ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
  2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.1-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
  3เป็นผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุมัธยมศึกษาตอนต้น6 สิงหาคม 2565
  4เป็นผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุมัธยมศึกษาตอนปลาย6 สิงหาคม 2565
  5เป็นผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  6เป็นผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  7เป็นผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแสดงตลกมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  8เป็นผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภท บกพร่องสติปัญญามัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  9รองผู้บังคับบัญชากองเนตรนารีวิสามัญ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเนตรนารีวิสามัญ ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 25651 กรกฎาคม 2565
  10รางวัลชมเชย ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี10 กันยายน 2564
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 256416 มกราคม 2565
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1นวัตกรรมบริหารบนฐานเทคโนโลยี10 สิงหาคม 2566
  2สอนวรรคดีอย่างไร ให้เด็กคิด กรณีศึกษา การสอนวรรณคดี เชิงมโนทัศน์7 สิงหาคม 2566
  3นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ กรณีศึกษา แอปพลิเคชันบันทึกนิเทศออนไลน์20 กรกฎาคม 2566
  4อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ด้วยระบบ e - Learning)17 มิถุนายน 2566
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน อิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เส้นทางอาชีพ12 มิถุนายน 2566
  6การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learmimg) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน22 มีนาคม 2566
  8การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู23 กุมภาพันธ์ 2566
  9เรือนล้านนากับวิถีชีวิต15 กุมภาพันธ์ 2566
  10ผ้าและเทศกาลชาติพันธุ์14 กุมภาพันธ์ 2566
  11การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพโดยใช้กระบวนการ Active Learning18 มกราคม 2566
  12การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การสร้างสรรค์คุณค่าในการออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ20 ตุลาคม 2565
  13การประชุมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนแห่งความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ 4 : “Learn for Life & Living Skills” สนับสนุนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และการดำรงชีพอย่างไรให้เห็นผล20 ตุลาคม 2565
  14พัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานผ่าน PLC: Value Creation ได้ทั้งครูและผู้เรียนเป็นนวัตกร20 ตุลาคม 2565
  15พัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานผ่าน PLC: Value Creation ได้ทั้งครูและผู้เรียนเป็นนวัตกร20 ตุลาคม 2565
  16ครูเปลี่ยน (วิธีสอน) นักเรียนปรับ (พฤติกรรม)20 ตุลาคม 2565
  17จิตวิทยาเพศภาวะและเพศวิถีสำหรับครู20 ตุลาคม 2565
  18การปรับหลักสูตรและกิจกรรมที่ใช้แนวทางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ว่าด้วยทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน (Re-design Curriculum: Problem-based Learning and Local Water Resources)20 ตุลาคม 2565
  19เกมิฟิเคชันสำ หรับ Google Classroom3 กรกฎาคม 2565
  20การจัดการเรียนรู้ด้วย Chromebooks และ Google Workspace3 กรกฎาคม 2565
  21แหล่งเรียนรู้ รวมถึง แนวทางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน Flexible Learning สำ หรับครูและนักเรียน3 กรกฎาคม 2565
  22เทคนิคการสอน การบวกจำ นวนเต็ม ต็ โดยใช้ Google Slides และ Google Classroom3 กรกฎาคม 2565
  23กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Chrome Extension และการใช้ New table templates and dropdown chips ใน Google Docs เพื่อสร้างเอกสารแบบทำ งานร่วมกัน3 กรกฎาคม 2565
  24Google ชวนสำ รวจสัตว์โว์ ลกบน AR และการสร้างสรรค์ภ ค์ าพ 3D สุดอลังการ Cospace EDU by Google Chrome3 กรกฎาคม 2565
  25สร้างห้องเรียนแบบ Active Learning ด้วย Google Slide + Pear Deck3 กรกฎาคม 2565
  26Collaborative Lab Reports with Google Docs2 กรกฎาคม 2565
  27Google Slides Tips & Tricks for Teachers2 กรกฎาคม 2565
  28ประติมากรรมออนไลน์ 3D Pottery Arts & Culture2 กรกฎาคม 2565
  294 เครื่องมือของ Google เพื่อทำ ให้ห้องเรียนมีสีสัน และ อินเตอร์แอคทีพ2 กรกฎาคม 2565
  30การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning27 มิถุนายน 2565
  31การสร้างเวปไซต์ โดย Google Sites news21 มิถุนายน 2565
  32การพัฒนาตนเองให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ20 มิถุนายน 2565
  33หลักสูตรการผลิตสื่อการสอนและการสร้างชิ้นงานด้วย LIVEWORKSHEETS18 มิถุนายน 2565
  34เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ18 มิถุนายน 2565
  35การพัฒนาหลักสูตร18 มิถุนายน 2565
  36การสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย Google meet 15 มิถุนายน 2565
  37หลักสูตรการสร้างสื่อการสอน Basic for Canva8 มิถุนายน 2565
  38การบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์แบบเรียลไทม์31 ตุลาคม 2564
  39Digital Tools อย่างง่ายเพื่อการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน31 ตุลาคม 2564
  40การผลิตสื่อวิดีโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ สำหรับการเรียนการสอนแบบ Active learning31 ตุลาคม 2564
  41กลยุทธ์การปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นเน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะผ่าน PLC22 ตุลาคม 2564
  42Anti-Bully in School ลดการกลั่นแกล้งในโรงเรียน22 ตุลาคม 2564
  43เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving; FPS)22 ตุลาคม 2564
  44การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการ โดยใช้ “Kyozai Kenkyu (เคียวไซ เคงคิว)”22 ตุลาคม 2564
  45[Pre-EDUCA] จัดการชั้นเรียนที่หลากหลายด้วย DISC22 ตุลาคม 2564
  46การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย22 ตุลาคม 2564
  47จิตวิทยาครูสู่การสื่อสารเชิงบวก22 ตุลาคม 2564
  48การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิด STEAM Education22 ตุลาคม 2564
  49นวัตกรรมหลักสูตร การสอน และการพัฒนาวิชาชีพ22 ตุลาคม 2564
  50ฟอรั่มครูใหญ่ : ประเมินอย่างไรตรงใจผู้เรียน ตอบโจทย์สังคมไทยและสังคมโลก22 ตุลาคม 2564
  51สร้างห้องเรียนฐานสมรรถนะด้วยรายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการ22 ตุลาคม 2564
  527 Habits สู่การพัฒนาอารมณ์และสังคม (SEL)22 ตุลาคม 2564
  53[Webinar] Learning and Assessing Wellbeing-ness in an Age of Global Educational Change22 ตุลาคม 2564
  54ครูจะสอนอย่างไรให้เกิดสมรรถนะด้านเจตคติตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ22 ตุลาคม 2564
  55[Webinar] การออกแบบการประเมินทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียน22 ตุลาคม 2564
  56การให้คำปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุณแรง (กรณีศึกษา)8 กันยายน 2564
  57สนุกกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding และ Scratch10 ตุลาคม 2563
  58ครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)19 กันยายน 2563
  59การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนครูแนะแนวในสถานศึกษา13 กันยายน 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T – 9) 3 กุมภาพันธ์ 2564
  2การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8) 2 กุมภาพันธ์ 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล