ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายเอกชัย อุตมะ
โรงเรียน : มัธยมป่ากลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน6 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน6 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม16 มกราคม 2565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร14 กันยายน 2566
2การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
3การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู23 กุมภาพันธ์ 2566
4จรรยาบรรณวิชาชีพครู23 กุมภาพันธ์ 2566
5การอบรมออนไลน์ หลักสูตรสำหรับครู เรื่อง PLC : PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY สำหรับครู9 กุมภาพันธ์ 2566
6การอบรมออนไลน์ หลักสูตรสำหรับครู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING9 กุมภาพันธ์ 2566
7การพัฒนาในหลักสูตรอออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 "พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา"16 มกราคม 2566
8การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 10 Active Learning5 พฤษภาคม 2565
9การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ29 เมษายน 2565
10การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์26 เมษายน 2565
11การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ ๗ สี่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
12การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ ๗ สี่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
13การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ด้วย KidBright - IoT และการใช้ Fabrication Lab7 กุมภาพันธ์ 2563
14การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา18 ตุลาคม 2562
15การสอนทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษา : การออกแบบลำดับการสอน (Flow of Lesson)18 ตุลาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙)4 มิถุนายน 2564
2โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5 มีนาคม 2564
3การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)30 มิถุนายน 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล