ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางปิยพร มิ่งเมือง
โรงเรียน : มัธยมป่ากลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2
 • วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
  เอกสาร ยุวกาชาด :
 • ยุวกาชาด
 • วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี256416 มกราคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ ความรักยิ่งใหญ่ในวันมาฆบูชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย24 กุมภาพันธ์ 2567
  2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ ความรักยิ่งใหญ่ในวันมาฆบูชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น16 กุมภาพันธ์ 2567
  3ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ผลงาน เปลี่ยนวิถีเพื่อชีวิต เพื่อป่าน่าน ในการประกวดสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ความตระหนักต่อการสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน22 กันยายน 2566
  4ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  5เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  6ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  7ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  8ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  9ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 4 กุมภาพันธ์ 2566
  10ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1-ม.3องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 4 กุมภาพันธ์ 2566
  11ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 4 กุมภาพันธ์ 2566
  12ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา5 สิงหาคม 2565
  13ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมเล่านิทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา5 สิงหาคม 2565
  14ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมขับร้องเพลงลูกทุ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา5 สิงหาคม 2565
  15ครูที่ปรึกษาการสร้างสรรค์ผลงานประกวดหนังสือเล่มเล็กรางวัลชนะเลิศ โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนแกนนำเอดส์ เพศศึกษาจังหวัดน่าน9 ตุลาคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม16 มกราคม 2565
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1หลักสูตรการบริหารจัดการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา27 กุมภาพันธ์ 2567
  2การประชุมเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มึความต้องการพิเศษ (ครั้งที่ 1/2566)และผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีในหัวข้อเมื่อสงสัยว่าเด็กมีความต้องการพิเศษบทบาทครูในการสื่อสารกับผู้ปกครอง17 ธันวาคม 2566
  3การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ9 ธันวาคม 2566
  4โครงการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม NET ZERO ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ4 ตุลาคม 2566
  5การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูบูรณาการครู 3 เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดน่าน โครงการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม NET ZERO ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในระดับภาคเหนือ17 กันยายน 2566
  6อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักและขยายผลต่อการสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256626 สิงหาคม 2566
  7เทคนิคจัดกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมเตรียมความพร้อมพร้อมสำหรับเด็กเรียนรวมเรียนร่วม8 กรกฎาคม 2566
  8การประชุมการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมการยกระดับความเป็นเลิศด้านสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านระบบออนไลน์5 กรกฎาคม 2566
  9การเขียนแผน IEP ให้ SMARTเพื่อขอรับสื่อบริการฯ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ17 มิถุนายน 2566
  10การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)26 พฤษภาคม 2566
  11อบรมออนไลน์หลักสูตรสำหรับครูเรื่องทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่ 4 มีนาคม 2566
  12การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์ (Englishfor Communication)3 มีนาคม 2566
  13อบรมกิจกรรมรักษ์ป่ากลาง รักษ์ถิ่นป่ากลาง สานฝันสู่นักธุรกิจน้อย25 กุมภาพันธ์ 2566
  14อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู23 กุมภาพันธ์ 2566
  15อบรมออนไลน์หลักสูตรการใช้โปรแกรม IEP Online การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP SmartX20 กุมภาพันธ์ 2566
  16อบรมหลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)8 กุมภาพันธ์ 2566
  17อบรมเสริมสร้างศักยภาพการเป็นครูพี่เลี้ยงนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาผ่านระบบการประชุมทางไกล MS Teams Webinar9 พฤศจิกายน 2565
  18การอบรมเชิงปฏิการฝึกทักษะการ Coach นักเรียน อ่าน เขียน และสรุปความภาษาไทย12 มิถุนายน 2565
  19อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3-512 พฤษภาคม 2565
  20อบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์(Cyber)และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล(Obec Content)29 เมษายน 2565
  21อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่46 เมษายน 2565
  22โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities)20 มีนาคม 2565
  23การอบรมเชิงปฏิการฝึกทักษะ Coach การออกแบบและหาโจทย์โครงงานฐานวิจัยของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา19 กุมภาพันธ์ 2565
  24อบรมด้วยระบบออนไลน์ชุดความรู้ เราสร้างลูก ลูกสร้างตน"ศาสตร์การให้คำปรึกษา (COunsling)แก่นักเรียนในยุคดิจิทัล17 ตุลาคม 2564
  25การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(performance agreement:PA)3 ตุลาคม 2564
  26อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA2022)รูปแบบออนไลน์14 กันยายน 2564
  27อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อการสอนภาษาไทยออนไลน์ ระหว่างวันที่28-29ส.ค.6429 สิงหาคม 2564
  28อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเกมการศึกษาด้วยgamilabจำนวน3ชั่วโมง15 สิงหาคม 2564
  29อบรมและการทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์เรื่องโคกหนองนาโมเดล5 สิงหาคม 2564
  30อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการใช้แอพพลิเคชั่น google classroom สำหรับการจัดห้องเรียน17 พฤษภาคม 2564
  31อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรหัสหลักสตร620374 มีนาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา18 เมษายน 2565
  2อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา"การสอนเพศวิถีศึกษา:การพัฒนาการเรียนรู้แบบE-learningเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"จำนวน 22ชั่วโมง16 กันยายน 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล