ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.จิราภรณ์ คีรีสันติกุล
โรงเรียน : มัธยมป่ากลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูงและมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ผู้ฝึกสอน กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  2ผู้ฝึกสอน กิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (SKit) มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล7 กุมภาพันธ์ 2567
  2การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐาน ยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ9 ธันวาคม 2566
  3การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน : การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ6 กันยายน 2566
  4การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR30 สิงหาคม 2566
  5การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา Google Tools เพื่อการพัฒนางาน19 สิงหาคม 2566
  6โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ปีการศึกษา 256611 มิถุนายน 2566
  7การพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร 4 แอปพลิเคชั่นช่วยสนอสำหรับครูยุคใหม่8 มีนาคม 2566
  8การเขียนประเด็นท้าทายอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง5 มีนาคม 2566
  9การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFRมาตรฐาน25 กุมภาพันธ์ 2566
  10การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 23 กุมภาพันธ์ 2566
  11การวัดและประเมินผลการเรียนรู้23 กุมภาพันธ์ 2566
  12โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู23 กุมภาพันธ์ 2566
  13การอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น 18 มิถุนายน 2565
  14โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้่างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรม คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต18 มิถุนายน 2565
  15โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้่างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรม Active Learning5 พฤษภาคม 2565
  16การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์29 เมษายน 2565
  17การอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber) และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)29 เมษายน 2565
  18โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้่างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรม หลักการปฏิบัติราชการ29 เมษายน 2565
  19โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้่างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรม การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์26 เมษายน 2565
  20การทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย5 พฤศจิกายน 2564
  21การอบรมโครงการอบรมวิทยากรกระบวนสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่3 พฤศจิกายน 2564
  22การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ21 ตุลาคม 2564
  23การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA)3 ตุลาคม 2564
  24การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  25การอบมรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู" ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์21 พฤษภาคม 2564
  26การอบมรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู" ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์20 พฤษภาคม 2564
  27กิจกรรมเสวนา " คุรุสภาพา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว"9 ตุลาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ4 มีนาคม 2564
  2หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-616 พฤษภาคม 2563
  3การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-315 พฤษภาคม 2563
  4การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"1 ตุลาคม 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล