ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.เกสร สิงห์ธนะ
โรงเรียน : มัธยมป่ากลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : นาฏศิลป์
วุฒิ ปริญญาโท : ค.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : ประถมศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ พิธีเปิด1 ตุลาคม 2566
2เป็นคณะกรรมการตัดสินฟ้อนล่องน่าน ประเภทการตีกลองปูจา20 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
2ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองขนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองขนะเลิศอันดับที่ 1กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-323 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี(พ.ศ.2419-2569)27 กรกฎาคม 2566
2เรียนปนเล่น เน้นกิจกรรม21 กรกฎาคม 2566
3เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419-2569)20 กรกฎาคม 2566
4แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม การสอนActive Learning ในห้องเรียนที่สนุกและใช้งานทันที(10ชั่วโมงการเรียนรู้)26 กันยายน 2565
5อบรมโครงการอบรมสมถวิปัสสนาประสานกาย ประสานจิต สมาธิบำบัดSKT 7เทคนิคพัฒนาร่างกายเยียวยาตนเอง ประจำปี พ.ศ256514 สิงหาคม 2565
6แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เทคนิคการจัดการความเครียด(10ชั่วโมงการเรียนรู้)12 กรกฎาคม 2565
7แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรม การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล (6ชั่วโมงการเรียนรู้)ครูการยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม6 กรกฎาคม 2565
8การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ(PA)3 ตุลาคม 2564
9การอบรม เรื่อง อบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการสร้างสื่อและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)1 ตุลาคม 2564
10การอบรมออนไลน์เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งครู28 กันยายน 2564
11การอบรมออนไลน์เพื่อการเตรียมความพร้อมประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ(PA)28 กันยายน 2564
12การอบรมเรื่องอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน24 กันยายน 2564
13เข้าร่วมนำเสนอผลงานนาฎศิลป์สร้างสรรค์ด้วยระบบออนไลน์28 สิงหาคม 2564
14เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์สุพรรณบุรีสู่เมืองดนตรีโลก(Five Musicgenres of Suphanburi)28 สิงหาคม 2564
15เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์สุพรรณบุรีเมืองดนตรีโลก(Creative Talk)27 สิงหาคม 2564
16การอบรมหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบออนไลน์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม27 สิงหาคม 2564
17เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา หัวข้อ Trip ทิพย์ อย่างสร้างสรรค์และบทบาทของพิพิธภัณฑ์การสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในท้องถิ่น22 สิงหาคม 2564
18ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
19การอบรมเรื่องการใช้แอพลิเคชั่น Google classroom สำหรับการจัดการห้องเรียน17 พฤษภาคม 2564
20วิทยากรค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฎศิลป์และทัศนศิลป์21 สิงหาคม 2563
21ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์Class Start5 สิงหาคม 2563
22ผ่านการทดสอบความรู้เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน26 พฤษภาคม 2563
23ผ่านการทดสอบข้อสอบออนไลน์ เรื่องคำทับศัพท์ภาษาไทย25 พฤษภาคม 2563
24ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์25 พฤษภาคม 2563
25ผ่านการทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลักธรรม อริยสัจ4เบื้องต้น21 พฤษภาคม 2563
26ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษาของสพม.3721 พฤษภาคม 2563
27ผ่านการเรียนออนไลน์เรื่อง Open Learning21 พฤษภาคม 2563
28ผ่านการเรียนออนไลน์เรื่อง เรืยนรู้เข้าใจเด็กพิเศษ 9 ประเภท19 พฤษภาคม 2563
29ผ่านการเรียนออนไล์เรื่องการเรียนรู้อย่างเข้าใจการศึกษาพิเศษเรียนรวม19 พฤษภาคม 2563
30ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่องนวัตกรรมาการศึกษาของสพม.3713 พฤษภาคม 2563
31ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องสาระสำคัญเกี่ยวกับพ.ร.บ.ลูกเสือ2551และความรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ13 พฤษภาคม 2563
32ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษEnglish in Daily Life12 พฤษภาคม 2563
33ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา10 พฤษภาคม 2563
34ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน8 พฤษภาคม 2563
35ผ่านทดสอบความรู้เบื้องต้นสถานการณ์ของโรคโคโรนาไวรัสCovid1926 เมษายน 2563
36ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นสถานการณ์โรคโควิด1917 เมษายน 2563
37เป็นวิทยากรโครงการค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน2 กันยายน 2562
38เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะยุวชนศิลปินนาฏศิลป์ ดนตรีไทย เมืองน่านปีที่ 77 สิงหาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน4 กรกฎาคม 2566
2แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม การสอนActive Learning ในห้องเรียนที่สนุกและใช้งานทันที(10ชั่วโมงการเรียนรู้)27 กรกฎาคม 2565
3แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม การสอนActive Learning ในห้องเรียนที่สนุกและใช้งานทันที(10ชั่วโมงการเรียนรู้)27 กรกฎาคม 2565
4แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เทคนิคการจัดการความเครียด(10ชั่วโมงการเรียนรู้)12 กรกฎาคม 2565
5แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม6 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล