ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางขวัญฤดี กันทเสน
โรงเรียน : มัธยมป่ากลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูงและมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : บธ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : การเงินการธนาคาร
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดแปรรูปอาหาร ม. 1- ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  2เหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ม. 4- ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  3เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดแปรรูปอาหาร ม. 1- ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  4เหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ม. 4- ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
  2โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู23 กุมภาพันธ์ 2566
  3ทดสอบวัดความรู้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง วันธงชาติไทย ประจำปี 2565 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา6 กันยายน 2565
  4ปฏิบัติการPLC ออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการตาม ว PA3 กันยายน 2565
  5การศึกษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อนำไปประยุกต์ให้ใช้ได้จริง29 สิงหาคม 2565
  6อบรมเชิงปฏิบัติการPLCออนไลน์ 23 กรกฎาคม 2565
  7อบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิตัล ในโครงการ"AIS อุ่นใจ CYBER"5 เมษายน 2565
  8ทดสอบความรู้"วิชาศาศตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"26 พฤศจิกายน 2564
  9อบรบออนไลน์หลักสูตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตัล Digital Literacy 23 พฤศจิกายน 2564
  10ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย4 พฤศจิกายน 2564
  11อบรมออนไลน์ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)23 ตุลาคม 2564
  12การฝึกอบรมด้วยระบบออนไลน์ ชุดความรู้ เราสร้างลูก ลูกสร้างตน "ศาสตร์การให้คำปรึกษา (Counseling) แก่นักเรียนในยุคดิจิทัล"17 ตุลาคม 2564
  13การฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครู "การฝึกเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)5 ตุลาคม 2564
  14อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)3 ตุลาคม 2564
  15การฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครู "การฝึกเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)1 ตุลาคม 2564
  16อบรมออนไลน์ เพื่อการเตรียมความพร้อมประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการทำข้อตกลงในการทำงาน (Performance Agreement)28 กันยายน 2564
  17การฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครู "การฝึกเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)24 กันยายน 2564
  18การทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวิจัยทางการศึกษา1 กันยายน 2564
  19การทดสอบออนไลน์เนื่องในงานสัปดาห์ห้องสมุด27 สิงหาคม 2564
  20ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น "เนื่องในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" "มหกรรมทางวิชาการ เกียรติยศแห่งเกียรติภูมิ"18 สิงหาคม 2564
  21การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การใช้แอพพริเคชั่น Google Classroom สำหรับการจัดการห้องเรียน17 พฤษภาคม 2564
  22การอบรมจัดการเรียยนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล)7 พฤษภาคม 2564
  23ทดสอบเรื่อง"การพัฒนาหลักสูตร"(ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์)14 เมษายน 2564
  24ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-1912 เมษายน 2564
  25เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 256417 ธันวาคม 2563
  26อบรมหลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ Basic English7 พฤษภาคม 2563
  27ทดสอบความรู้เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5 พฤษภาคม 2563
  28ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-195 พฤษภาคม 2563
  29ทดสอบความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง5 พฤษภาคม 2563
  30ทดสอบความรู้ เรื่องนวัตกรรมการศึกษา5 พฤษภาคม 2563
  31สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการผ่านระบบ E-Learning จาก www.thaihonesty.org10 กันยายน 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 15 สิงหาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล