ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายพินิจ จิรนันทนุกุล
โรงเรียน : มัธยมป่ากลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เกียรติบัตรผ่านการอบรม ATC
 • เกียรติบัตร วูดแบดจ์
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : เคมี
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร18 กรกฎาคม 2566
  2โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยในชุมชน อำเภอปัว13 กรกฎาคม 2566
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learnning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
  4โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน " การจัดทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566"12 พฤษภาคม 2566
  5โครงการพัฒนาศักภาพข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู23 กุมภาพันธ์ 2566
  6ทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร24 มิถุนายน 2565
  7การอบรมเเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียยมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทฐยฐานะฯ (PA)3 ตุลาคม 2564
  8การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร28 มิถุนายน 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา18 เมษายน 2565
  2การพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบนฯ12 กันยายน 2564
  3การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-630 มิถุนายน 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล