ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายศราวุธ ธรรมวงค์
โรงเรียน : หนองบัวพิทยาคม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ : A.L.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง และมีสิทธิ์ประดับวูดแบดจ์ 2 ท่อน
 • การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ รุ่น 915
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คอมพิวเตอร์ศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหาร
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  2 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  3เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  4ควบคุม ดูแล นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง สวดมนต์แปล มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย15 กันยายน 2566
  5ควบคุม ดูแล นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง สวดมนต์แปล มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย15 กันยายน 2566
  6 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  7ควบคุม ดูแล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  8 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  9 ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  10เหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  11 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  12ควบคุม ดูแล ได้รับเหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  13ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 กันยายน 2566
  14ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเหรียญทอง ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  15ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  16 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเหรียญทอง สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  17 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเหรียญทอง สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  18ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  19 ควบคุม นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองพินิจวรรณคดี มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  20 เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  21เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  22เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ มัธยมศึกษาตอนต้น 15 กันยายน 2566
  23 เหรียญทอง สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  24ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง รำวงมาตรฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 กันยายน 2566
  25 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลชะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  26 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  27 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัล การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  28 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  29ผู้ควบคุม ดูแลนักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง รำวงมาตรฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  30ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  31ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  32ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลคัดลายมือสื่อภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  33ผู้ควบคุม ดูแลนักเรียนได้รับรางวัล กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  34ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  35ผู้ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  36ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง หนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  37 ผู้ควบคุม ดุแลนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  38ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูด-ภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 กันยายน 2566
  39ผู้ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  40ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  41 ผู้ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  42ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  43 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  44รางวัล เหรียญทองการแข่งขันการสร้าง Motion Infographic มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  45ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  46 ผู้ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  47 ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  48 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  49ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  50 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  51 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  52ควบคุมดูแล นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  53 ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  54 ควบคุม ดูแลนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  55 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  56 ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  57 ควบคุม ดูแล ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลายงวัล15 กันยายน 2566
  58ควบคุม ดูแล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  59 ควบคุม ดูแล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  60 ควบคุม ดูแล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  61รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  62 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  63รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  64รางวัลชนะเลิศ สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  65รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  66 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  67รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  68 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  69 เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  70 เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  71 เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  72 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  73เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  74ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลคัดลายมือสื่อภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  75ผู้ควบคุม ดูแลนักเรียนได้รับรางวัล กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  76 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  77ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง หนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 กันยายน 2566
  78ควบคุม ดูแล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  79 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  80ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง แอโรบิค มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย15 กันยายน 2566
  81ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  82 ควบคุมดูแล นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  83ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  84ครูดี ศรีสพม.น่าน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสหวิยาเขต10 กุมภาพันธ์ 2565
  85ครูดีศรีสพม.น่าน 16 มกราคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เหรียญทอง สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  2เหรียญทอง เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  3เหรียญทอง พินิจวรรณคดี มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  4รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง รำวงมาตรฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 กันยายน 2566
  5 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 7115 กันยายน 2566
  6 ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  7รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  8ชนะเลิศเหรียญทอง รำวงมาตรฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  9 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  10รางวัลชะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  11รางวัลชนะเลิศ กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  12 รางวัลเหรียญทอง หนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  13รางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  14 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูด-ภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  15 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอีสปอร์ต ประเภทเกม Arena of Valor (RoV) มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย15 กันยายน 2566
  16 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  17รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  18 เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  19เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  20 เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  21 เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  22 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  23 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  24 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  25 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  26 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  27 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  28 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  29 เหรีญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  30เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  31 เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  32เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  33 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ รุ่นการแข่งขันมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  34 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ รุ่นการแข่งขัน มัธยมตอนปลาย15 กันยายน 2566
  35 เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  36 เหรียญทอง แอโรบิค มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย15 กันยายน 2566
  37เหรียญทอง มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  38 เหรียญทอง มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  39 เหรียญทอง โครงงานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  40เหรียญทอง เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  41เหรียญทอง เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  42เหรียญทอง สวดมนต์แปล มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย15 กันยายน 2566
  43เหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  44เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  45 เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  46เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  47เหรียญทอง การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  48เหรียญทอง การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  49เหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  50เหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  51 เหรียญทอง ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  52เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  53รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิง การแข่งขันคริกเก็ตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่ 15 ปี30 กรกฎาคม 2566
  54รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่สอง การแข่งขันฟลอร์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 10 กรกฎาคม 2566
  55รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ เหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ11 กันยายน 2566
  2รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ11 กันยายน 2566
  3รางวัล ระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.25668 กันยายน 2566
  4รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา การพัฒนาแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาเชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน8 กันยายน 2566
  5ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 10 School Waste Management โรงเรียนแกนนำในการเข้าร่วมกิจกรรม Sustainability Expo8 กันยายน 2566
  6รางวัลระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 3 สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)5 กันยายน 2566
  7รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 4 กรกฎาคม 2566
  8รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 4 กรกฎาคม 2566
  9รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ26 สิงหาคม 2565
  10รางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 25659 เมษายน 0576
  11รางวัลระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน10 มิถุนายน 0562
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐาน ยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ9 ธันวาคม 2566
  2นวัตกรรมการบริหารบนฐานเทคโนโลยี10 สิงหาคม 2566
  3สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้สู่ SDGs27 กรกฎาคม 2566
  4การทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา21 กรกฎาคม 2566
  5นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ20 กรกฎาคม 2566
  6การอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา18 ธันวาคม 2565
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research & Knowledge Formation) (IS)15 กันยายน 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล