ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
โรงเรียน : มัธยมป่ากลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
2ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตภกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 - ม. 321 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้สูงสุด รุ่นที่ 1/25667 ตุลาคม 2566
2การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเสริมพลังครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนด้วยโปรแกรม SAFE B - Mod16 มิถุนายน 2566
3โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ปีการศึกษา 256611 มิถุนายน 2566
4ศาสตร์การให้คำปรึกษา (Counseling) แก่นักเรียนในยุตดิจิทัล11 มิถุนายน 2566
5การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
6โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR25 กุมภาพันธ์ 2566
7โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู23 กุมภาพันธ์ 2566
8การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรครูและบุคลากรสาธารณสุข ในหลักสูตรพัฒนานักรับฟังเชิงลึก (Deep Listen)9 กุมภาพันธ์ 2566
9โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์21 มกราคม 2566
10อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน (PA)12 พฤศจิกายน 2565
11โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู : ครูไทยกับการรู้เท่าทันสื่อ27 สิงหาคม 2565
12GEG Thailand Live Event 2022 : เกมิฟิเคชั่น สำหรับ Google Classroom3 กรกฎาคม 2565
13GEG Thailand Live Event 2022 : การจัดการเรียนรู้ด้วย Chromebooks และ Google Workspace3 กรกฎาคม 2565
14GEG Thailand Live Event 2022 : แหล่งเรียนรู้ รวมถึงแนวทางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน Flexible Learning สำหรับครูและนักเรียน3 กรกฎาคม 2565
15GEG Thailand Live Event 2022 : กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Chrome Extension และการใช้ New table templates and dropdown chips ใน Google Docs เพื่อสร้างเอกสารแบบทำงานร่วมกัน3 กรกฎาคม 2565
16GEG Thailand Live Event 2022 : Google ชวนสำรวจสัตว์โลกบน AR และการสร้างภาพ 3D สุดอลังการ Cospace EDU by Google Chrome3 กรกฎาคม 2565
17GEG Thailand Live Event 2022 : สร้างห้องเรียนแบบ Active Learning ด้วย Google Slide + Pear Deck3 กรกฎาคม 2565
18GEG Thailand Live Event 2022 : Flexible learning for sustainable learners with Google Workspace for Education2 กรกฎาคม 2565
19GEG Thailand Live Event 2022 : Google Apps for Classroom2 กรกฎาคม 2565
20GEG Thailand Live Event 2022 : Google Slides Tips & Tricks for Teachers2 กรกฎาคม 2565
21GEG Thailand Live Event 2022 : ประติมากรรมออนไลน์ 3D Pottery Arts & Culture2 กรกฎาคม 2565
22GEG Thailand Live Event 2022 : 4 เครื่องมือของ Google เพื่อทำให้ห้องเรียนมีสีสัน และอินเตอร์แอคทีฟ2 กรกฎาคม 2565
23โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 5 คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต18 มิถุนายน 2565
24การอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น 18 มิถุนายน 2565
25โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 10 Active Learning 5 พฤษภาคม 2565
26การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์29 เมษายน 2565
27การอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber) และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)29 เมษายน 2565
28โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 6 จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน19 เมษายน 2565
29การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลัเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)3 ตุลาคม 2564
30English Discoveries Placement Test30 มิถุนายน 2564
31การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพผู้เรียน2 ธันวาคม 2563
32การอบรมออนไลน์ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม28 พฤษภาคม 2563
33การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
34การอบรมออนไลน์ หลักสูตร การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV3 พฤษภาคม 2563
35การอบรมออนไลน์ ทักษะครูในศตวรรษที่ 2128 เมษายน 2563
36การโค้ชเด็กเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม18 ตุลาคม 2562
37เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving ; FPS)18 ตุลาคม 2562
38การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา18 ตุลาคม 2562
39การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสู่การสร้างเครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย18 ตุลาคม 2562
40The Teacher Training Workshop under "Rak Nan Pan Pasa" Project14 กรกฎาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา19 เมษายน 2565
2การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
3หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพสวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"25 มิถุนายน 2564
4หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ12 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล