ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางณัฐพร ธรรมวงศ์
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลสถิติการออม 100% ประเภทครูผู้สอน เนื่องในกิจกรรม ออมเพื่อแม่ Saving For Mom12 สิงหาคม 2566
2รางวัลชมเชย คำขวัญออมเพื่อแม่ เนื่องในกิจกรรม ออมเพื่อแม่ Saving For Mom12 สิงหาคม 2566
3รางวัลดีเด่น เนื่องในกิจกรรมการประกวดคำขวัญวันครู ประจำปีพ.ศ. 256520 มกราคม 2565
4Model teacher1 พฤศจิกายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหารมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
2รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show ) ระดับม.ปลาย15 กันยายน 2566
3เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย (งานศิลปหัตถกรรมฯ)15 กันยายน 2566
4รางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทคะแนนรวม การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย19 สิงหาคม 2566
5รางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทคะแนนวิชาเคมีการประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย19 สิงหาคม 2566
6รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อะโวคาโด 19 สิงหาคม 2566
7รางวัล 1 ใน 5 ทีม โครงการกล้าดี ปีที่ 8 ประจำปี 2566 "BCG กล้าดีเพื่อชุมชน" ในระดับมัธยมศึกษา และรับทุนการศึกษา 20,000 บาท “โครงการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยีน BCG Avocado Model”12 สิงหาคม 2566
8รางวัล 1 ใน 20 ทีม โครงการกล้าดี ปีที่ 8 ประจำปี 2566 "BCG กล้าดีเพื่อชุมชน" ในระดับมัธยมศึกษา และรับทุนการศึกษา 2,500 บาท “โครงการ Cron foot”12 สิงหาคม 2566
9รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงการ “เพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์” รุ่นที่ 1 “66 วันเรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง”11 มิถุนายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ได้นำเสนอผลการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กระบวนการ 6ร่วม ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนสื่อสาร สร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการถอดบทเรียนการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบ23 มิถุนายน 2566
2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงการ “เพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์” รุ่นที่ 1 “66 วันเรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง”11 มิถุนายน 2566
3ผู้สนับสนุนและร่วมจัดสอบประเมิน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 256215 ธันวาคม 2564
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
2อบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดการห้องเรียน Online การจัดการเรียนสอนวิธีการใช้สื่อ “Workshop เครื่องมือ Edpuzzle & Loom” 17 กรกฎาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล