ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางรัตมณี ไชยหาญ
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษา (เน้นเคมี)
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ได้รับรางวัลเหรีญทองแดง ประเภทคะแนนวิชาชีวิทยา การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น31 สิงหาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น12 กันยายน 2563
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤตามกรอบ CEFR23 กรกฎาคม 2566
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิตัล24 มิถุนายน 2566
  3โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาตามแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน8 ตุลาคม 2564
  4โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา3 มิถุนายน 2564
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่่21 มีนาคม 2564
  6การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ7 กุมภาพันธ์ 2564
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ19 กรกฎาคม 2563
  8การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  9การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา8 เมษายน 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-312 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล