ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางกาญจนา ธนะขว้าง
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยาประยุกต์
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลดีเด่น การประกวดคำขวัญวันครู ประจำปี 256520 มกราคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ การเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงและการพัฒนาทักษะด้วยโครงงานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รุ่นที่ 7 ประจำปี 2563 ในการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน เรื่องการศึกษาเปรียบเทีย1 ธันวาคม 2564
2ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ การเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงและการพัฒนาทักษะด้วยโครงงานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รุ่นที่ 7 ประจำปี 2563 ในการเป็นที่ปรึกษาโครงงานา เรื่องการศึกษาเปรียบเทีย1 ธันวาคม 2564
3enrinng the required passing points in the specified criteria by participating in the Thailand Educationnal Develop and Evalution Test Program (TEDET) Science Subject Junior High School Level 918 มกราคม 2564
4enrinng the required passing points in the specified criteria by participating in the Thailand Educationnal Develop and Evalution Test Program (TEDET) Science Subject Junior High School Level G.818 มกราคม 2564
5รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2563
6รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2563
7รางวัลระดับเหรีญญทอง การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 21 สิงหาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1วิทยากรให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด6 มิถุนายน 2564
2อบรมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา3 มิถุนายน 2564
3วิทยากรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพื้นฐาน13 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2565
2การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโีงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ21 พฤศจิกายน 2564
3โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการประเมินสมรรถนะ และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน8 ตุลาคม 2564
4การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโีงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ18 กรกฎาคม 2564
5การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้21 มีนาคม 2564
6การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโีงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ7 กุมภาพันธ์ 2564
7โครงการอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน18 ธันวาคม 2563
8โครงการ ศธ.บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 25639 ธันวาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล