ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางภิสชา ไชยบาล
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ19 มิถุนายน 2566
2การอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง24 กุมภาพันธ์ 2566
3การอบรมตามโครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565(รุ่นที่2)25 ธันวาคม 2565
4การอบรมตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ประจำปี 256416 มกราคม 2565
5ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน2 เมษายน 2564
6การอบรมตามโครงการ อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น14 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล