ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางบุญยดา สุยะหมุด
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 5
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 1118 สิงหาคม 2566
2รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง Obec Awards ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ ระดับภาคเหนือ18 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน E-Sport (ROV) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 11)31 สิงหาคม 2566
2รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 การแข่งขันอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC ESPORT TOURNAMENT รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเกม ARENA OF VALOR (ROV)27 สิงหาคม 2566
3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มง1-ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 การแข่งขันอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC ESPORT TOURNAMENT รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเกม ARENA OF VALOR (ROV)27 สิงหาคม 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การสร้างนวัตกรรม AIoT ESP32 KMITL7 เมษายน 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล