ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางกาญจนา เสนนันตา
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 256611 สิงหาคม 2566
2รางวัล ครูดีศรี สพม.น่าน ประจำปี 2564 ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น31 มกราคม 2565
3รางวัลดีเด่น เนื่องในกิจกรรมการประกวดคำขวัญวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2565 “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” One Siogan One School : OSOS20 มกราคม 2565
4รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 “THE BEST OF MODEL TEACHER” กิจกรรมเปิดชั้นเรียน OPEN CLASSROOM โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ [SCHOOL AS LEARNING COMMUNNITY : SLC] เพื่อพัฒนาสมรรถนะพ1 พฤศจิกายน 2564
5รางวัล“ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 18 พ.ศ.256413 กันยายน 2563
6รางวัล “ครูดีศรี สพม.เขต 37” รางวัลยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์16 มกราคม 2563
7รางวัล“ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 17 พ.ศ.25639 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
2เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
3รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูที่ปรึกษาโครงงาน คณิตศาสตร์กับข้าวแต๋นและข้าวซี่ โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์18 กุมภาพันธ์ 2566
4ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.34 กุมภาพันธ์ 2566
5ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ จาก 44 ทีม กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ระดับชาติ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันท23 ธันวาคม 2562
6ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับ4 จาก 44 ทีม กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ระดับชาติ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวัน23 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 256416 มกราคม 2566
2รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สถานศึกษาที่มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 19 ตุลาคม 2565
3s an Acadamic Institution that promotes the capabilities of students in the Thailand Educational Development and Evaliation Tests program for Mathematics and Science of 201915 ธันวาคม 2562
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หลักสูตร เจาะลึกข้อสอบคณิตศาสตร์ด้วย GSP 5.06 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย18 ธันวาคม 2565
2เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หลักสูตร เจาะลึกข้อสอบคณิตศาสตร์ด้วย GSP 5.06 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น11 ธันวาคม 2565
3เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)18 พฤศจิกายน 2565
4การอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเป็นครูพี่เลี้ยงนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาผ่านระบบการประชุมทางไกล MS Teams Webinar9 พฤศจิกายน 2565
5เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad V5.06th8 พฤษภาคม 2565
6เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad V5.06th8 พฤษภาคม 2565
7เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน19 ธันวาคม 2564
8โครงการค่าย เยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่าน (โคกหนองนา ท่าวังผาโมเดล) 30 พฤศจิกายน 2563
9อบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู20 สิงหาคม 2563
10อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
11การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 14 สิงหาคม 2562
12เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 2 มิถุนายน 2562
13การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 25 พฤษภาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 2123 พฤษภาคม 2563
2อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9Teacher (C4T-8) 13 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล