ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางวณัทสนันท์ คงตาล
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
2ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
3รางวัลสถิติการออม 100% ประเภทครูผู้สอน เนื่องในกิจกรรม ออมเพื่อแม่11 สิงหาคม 2566
4ครูที่ปรึกษาโครงงาน คณิตศาสตร์กับข้าวแต๋นและข้าวซี่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 519 กุมภาพันธ์ 2566
5ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
6รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดคำขวัญวันครู ประจำปีการศึกษา 256519 มกราคม 2566
7รางวัล ดีเด่น การประกวดคำขวัญวันครู ประจำปีพุทธศักราช 256520 มกราคม 2565
8รางวัล MODEL TEACHER ระดับ ดีเด่น1 พฤศจิกายน 2564
9Is an Acadamic Institution that promotes the capabilities of students in the Thailand Educational Development and Evaliation Tests program for Mathematics and Science of 201915 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
2รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
3รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ.256627 กุมภาพันธ์ 2566
4รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงงาน คณิตศาสตร์กับข้าวแต๋นและข้าวซี่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
5รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สถานศึกษาที่มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ19 ตุลาคม 2565
2สถานศึกษาที่มีการประกันคุณภาพการศึกษา รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่9 กันยายน 2565
3Is an Acadamic Institution that promotes the capabilities of students in the Thailand Educational Development and Evaliation Tests program for Mathematics and Science of 201915 ธันวาคม 2562
4ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ระดับ ScQA19 กันยายน 2562
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ "การใช้โปรแกรม GSP"13 สิงหาคม 2566
2การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตร ANIMATION FOR GSP 2 กรกฎาคม 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) 24 มิถุนายน 2566
4การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์ บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
5การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตร เจาะลึกข้อสอบคณิตศาสตร์ ด้วย GSP ๕.๐๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 256518 ธันวาคม 2565
6การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตร เจาะลึกข้อสอบคณิตศาสตร์ ด้วย GSP ๕.๐๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 256511 ธันวาคม 2565
7การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning18 พฤศจิกายน 2565
8ร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.3 กันยายน 2564
9อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ( C๔T - ๘_)13 พฤษภาคม 2563
10การอบรมเลิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 47 ตุลาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเครือข่ายภาคเหนือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 256610 กันยายน 2566
2การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษา11 มิถุนายน 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 122 พฤษภาคม 2564
4การอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 2123 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล