ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้นำยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ผู้สนับสนุนและร่วมจัดสอบประเมิน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 256215 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1s an Acadamic Institution that promotes the capabilities of students in the Thailand Educational Development and Evaliation Tests program for Mathematics and Science of 201915 ธันวาคม 2562
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์รดับมัธยมศึกษาตอนต้น21 พฤษภาคม 2564
2เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่2123 มกราคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์รดับมัธยมศึกษาตอนต้น21 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล