ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางณัฐกา คำวัง
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1การประกวดคำขวัญวันครู20 มกราคม 2565
2เป็นผู้มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ยอดเยี่ยม ของ สพม.เขต 3731 สิงหาคม 2563
3แข่งขันการอบรมออนไลน์ เกียรติบัตร31 กรกฎาคม 2563
4แข่งขันการอบรมออนไลน์ เกียรติบัตรจำนวน 227 ใบ30 มิถุนายน 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ เอ็ดดูพลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 256628 มกราคม 2566
2รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔-๖ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕5 มกราคม 2566
3รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การประกวดเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔-๖ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕5 มกราคม 2566
4รางวัลเหรียญเงิน การประกวดเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔-๖ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕5 มกราคม 2566
5เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
6เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
7เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
8รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดเรียงความชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 มกราคม 2565
9รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ การประกวดเรียงความชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 มกราคม 2565
10การประกวดกลอน ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔6 มกราคม 2565
11ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย12 กันยายน 2563
12เป็นผู้สนับสนุนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน รายการแม็กท์พลอยส์ ครอสเวิดร์เกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 235 มกราคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของปี พ.ศ. 256214 ตุลาคม 2564
2รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง1 กันยายน 2564
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)8 ตุลาคม 2564
2การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
3การเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy Curriculum27 มีนาคม 2563
4สุจริตไทย26 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล