ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร
โรงเรียน :
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัย ขั้นความรู้ชั้นสูง
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก : ค.ด.
  วิชาเอก ปริญญาเอก : การบริหารการศึกษา
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1การอบมรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ด้วยระบบ e-Learning12 กันยายน 2566
  2รางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับดีเยี่ยม ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฎิบัติที่หลากหลาย (8 กันยายน 2566
  3รางวัลระดับดีเยี่ยม กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผูู้บริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต9 สิงหาคม 2566
  4"ครูดีศรี สพม.น่าน" ประจำปีการศึกษา 256416 มกราคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 5 กุมภาพันธ์ 2566
  2รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.63 กุมภาพันธ์ 2566
  3รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.63 กุมภาพันธ์ 2566
  4รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.63 กุมภาพันธ์ 2566
  5รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.63 กุมภาพันธ์ 2566
  6รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.33 กุมภาพันธ์ 2566
  7รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.33 กุมภาพันธ์ 2566
  8รางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 SA INTERNATIONAL GRAND ROBOTIC 2022 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2565 3 ธันวาคม 2565
  9รางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 SA INTERNATIONAL GRAND ROBOTIC 2022 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2565 3 ธันวาคม 2565
  10รางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 3*800 รุ่นอายุ 16-17 ปี ชาย ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5 ประจำปี 256421 สิงหาคม 2564
  11รางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 3*800 รุ่นอายุ 16-17 ปี ชาย ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5 ประจำปี 256421 สิงหาคม 2564
  12รางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 3*800 รุ่นอายุ 16-17 ปี ชาย ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5 ประจำปี 256421 สิงหาคม 2564
  13รางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 3,000 และ 1,500 เมตร รุ่นอายุ 16-17 ปี หญิง ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5 ประจำปี 256421 สิงหาคม 2564
  14รางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 3*800 รุ่นอายุ 16-17 ปี ชาย ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5 ประจำปี 256421 สิงหาคม 2564
  15รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพีทีที ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประเภทกลางแจ้งทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี31 ตุลาคม 2563
  16รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพีทีที ฟลอร์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ประเภทกลางแจ้งทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี27 ตุลาคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (OBEC AWARDS))11 กันยายน 2566
  2รางวัลชมเชย ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 256625 สิงหาคม 2566
  3ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ16 มกราคม 2566
  4รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภท โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม14 กันยายน 2565
  5รางวัลเหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (OBEC AWARDS)26 สิงหาคม 2565
  6รางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 256514 สิงหาคม 2565
  7รางวัลระดับเหรียญทอง "หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 256530 มิถุนายน 2565
  8รางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค การคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 256422 กันยายน 2564
  9รางวัลรองชนะเลิศ(อันดับหนึ่ง) การคัดเลือกผลการปฏฺบัติงานที่เป็นเลิศ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอ27 สิงหาคม 2564
  10รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับทองยอดเยี่ยม25 มิถุนายน 2564
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1วิจัยด้วยใจ: จิตตปัญญาศึกษานำพาสู่ความสำเร็จ24 สิงหาคม 2566
  2ลับคมคุณธรรมนำสู่ฐานทักษะชีวิต17 สิงหาคม 2566
  3นวัตกรรมบริหารบนฐานเทคโนโลยี10 สิงหาคม 2566
  4สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ SDGS27 กรกฎาคม 2566
  5นวัตกรรม TECHNOLOGY ในมิติของการนิเทศ20 กรกฎาคม 2566
  6การอบมรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหม่สามาัญประจำปี 2565 "ก้าวอย่างมั่นใจ ในโลยุคปัจจุบัน"3 กรกฎาคม 2565
  7การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ29 เมษายน 2565
  8การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์26 เมษายน 2565
  9การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
  10โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประกัรคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)19 มกราคม 2565
  11การอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ PIM ครั้งที่ 201 ตอน กลยุทธ์การตลาดสำหรับสถานศึกษาในยุคดิจิทัล4 ธันวาคม 2564
  12ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต3 ธันวาคม 2564
  13การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 26 ตุลาคม 2564
  14การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน21 ตุลาคม 2564
  15การอบรมเชิงปฏฺบัติการโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง13 กันยายน 2564
  16การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA ONLINE)10 กันยายน 2564
  17การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กับการประเมินวิทยฐานะ ผลักสูตร เชื่อมโยงข้อตกลงในการพัฒนางานกับการประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน สำหรับผู็บริหาร14 สิงหาคม 2564
  18การอบรมปฏิบัติการหลักสูตร ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลง เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน14 สิงหาคม 2564
  19การอบรมโครงการอบรมเยาวชนและชาชนชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 256410 กุมภาพันธ์ 2564
  20การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และงานประกันคุณภาพการศึกษา25 พฤศจิกายน 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด สพฐ.15 สิงหาคม 2564
  2หลักสูตรโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทางใด13 สิงหาคม 2564
  3หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมเด็กทางรอดของสังคม10 สิงหาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1การประเมินโครงการส่งเสริมทางด้านทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ปีการศึกษา 256424 กุมภาพันธ์ 2566