ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คหกรรมศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1กิจกรรมเสริมสร้างความรู้วันสำคัญของโลกและวันสำคัญของไทย5 มกราคม 2565
2โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้:SLC เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่1 พฤศจิกายน 2564
3กิจกรรใส่งเสริมการอ่านบูรณาการงานสวนพฤกษศาศตร์โรงเรียน"พรรณไม้งามในประชุมนิราศเมืองเพชรบุรี5 ตุลาคม 2564
4กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2564
5การสอบวัดความรู้"วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรณษา"28 กรกฎาคม 2564
6กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดออนไลน์24 กรกฎาคม 2564
7กิจกรรมวันฉัตรมงคล 25644 พฤษภาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล