ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางศรีทัย ไชยยะ
โรงเรียน :
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : C.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ 917
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สุขศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1การาแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ปีการศึกษา2564 วิ่ง 200 เมตรรุ่นอายุ 18 ปี หญิง12 ธันวาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1มหรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 รางวัลชนะเลิศ ชนิดกีฬา ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย21 สิงหาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
2การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 7 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
2การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-197 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล