ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
โรงเรียน : น่านนคร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิบัตรลูกเสือ
 • W.B. ลูกเสือสามัญ
 • วุฒิ ยุวกาชาด : ผู้นำยุวกาชาด
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : จิตวิทยา
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย 8 กันยายน 2566
  2ครูดี ศรี สพม.น่าน10 กุมภาพันธ์ 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1กิจกรรม Young Smart : "Young ทำดี"4 กันยายน 2566
  2นักเรียนพระราชทาน16 พฤศจิกายน 2564
  3กิจกรรมการประกวดโครงงานด้านเทคโนโลยี โดยการนำคุณธรรมจริยธรรมาประยุกต์19 ตุลาคม 2564
  4กิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (คุณธรรมจริยธรรมในโลกดิจิทัล)19 ตุลาคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1สถานศึกษา "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖24 สิงหาคม 2566
  2โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวีดีโอสื่อการสอน แบบมีปฏิสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา19 กรกฎาคม 2565
  3ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓5 มกราคม 2565
  4รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ เหรียญทอง ด้านบริหารจัดการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง 7 ธันวาคม 2564
  5ชนะเลิศ โครงการ กล้าดี ปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔17 พฤศจิกายน 2564
  6รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม19 ตุลาคม 2564
  7รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อ สร้างสรรค์ กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 20 สิงหาคม 2564
  8รางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน25 มิถุนายน 2564
  9องค์กรคุณธรรม8 กุมภาพันธ์ 2564
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และการขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/25642 เมษายน 2566
  2ประชุมสัมมนา โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน4 กุมภาพันธ์ 2565
  3หลักสูตรสมรรถนะกับการบริหารโรงเรียนยุคใหม่27 พฤศจิกายน 2564
  4อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง21 พฤศจิกายน 2563
  5หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓18 กันยายน 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  2การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning 6 กันยายน 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล