ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางดารณี สุทธไชย
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้นำยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาตรี : จิตวิทยาการแนะแนว
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : จิตวิทยาการแนะแนว
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ได้เข้าร่วมโครงการออนไลน์“ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต”3 ธันวาคม 2564
2โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้1 พฤศจิกายน 2564
3โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนำสมรรถนะครูแนะแนวด้านดิจิทัล เพื่อการศึกษำต่อและทักษะอำชีพแห่งโลกอนาคต8 ตุลาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล