ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.จินตนา อำขำ
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ผู้สำเร็จการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 2 ท่อน
 • เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 9/2545
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 98/2543
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 98/2543
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : การศึกษาปฐมวัย
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕9 ธันวาคม 2564
  2รางวัล MODEL TEACHER ระดับยอดเยี่ยม (ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔) ในโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)1 พฤศจิกายน 2564
  3เป็นผู้ช่วยเหลือเหล่ากาชาด จ.น่านในกิจกรรมจัดหารายได้การออกร้านกาชาด “งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๓”16 กุมภาพันธ์ 2563
  4รางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญวันครู “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา”16 มกราคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย5 กุมภาพันธ์ 2566
  2ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศระดับประเทศ2 กันยายน 2565
  3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขัน “คลิปวิดีโอเล่านิทาน” ภาษาญี่ปุ่นระดับภาคเหนือ1 กันยายน 2565
  4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน “คลิปวิดีโอเล่านิทาน” ภาษาญี่ปุ่น22 สิงหาคม 2565
  5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน “คลิปวิดีโอเล่าข่าว” ภาษาญี่ปุ่น22 สิงหาคม 2565
  6ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  7ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  8ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  9ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  10ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “อาชีพสุดCool” ระดับภาคเหนือ9 ธันวาคม 2564
  11รางวัล ชนะเลิศ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔10 กันยายน 2564
  12รางวัล ชนะเลิศ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔18 กรกฎาคม 2564
  13ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างคลิปวิดีโอ หัวข้อ เมืองของฉัน 「私の町」ในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นนักเรียนออนไลน์ ระดับภาคเหนือ5 เมษายน 2564
  14ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2563
  15ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๔-ม.๖22 ธันวาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษาด้วยจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น10 พฤษภาคม 2566
  3การรายงานผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยครูผู้นำการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น18 มีนาคม 2566
  4การอบรมวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น4 มีนาคม 2566
  5การอบรมเพิ่มพูนทักษะการสร้างแรงจูงใจผู้เรียน12 กุมภาพันธ์ 2566
  6การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)18 พฤศจิกายน 2565
  7การจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา26 กรกฎาคม 2565
  8อบรม ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)17 กรกฎาคม 2565
  9การประชุมศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น ภาคเหนือ20 พฤษภาคม 2565
  10อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการประเมินสมรรถนะ (วPA)8 ตุลาคม 2564
  11ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิก To Be Number One ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๔26 กันยายน 2564
  12ประชุมสัมมนาการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์17 กรกฎาคม 2564
  13อบรมเชิงปฏิบัติการ “Plan&Do สู่ SLC”25 มิถุนายน 2564
  14อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการประเมินสมรรถนะและจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA)8 พฤษภาคม 2564
  15การอบรมออนไลน์วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับ CP เรื่อง JF Online Contents14 พฤศจิกายน 2563
  16การอบรมออนไลน์วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับ CP เรื่อง Dictogioss10 ตุลาคม 2563
  17วิธีการสอนสำหรับ CP (ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น) หัวข้อ สอน“อะกิโกะ”สู้โควิด8 สิงหาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1โครงการทุนฝึกอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ของมูลนิธิฮาคูโฮโด เรื่อง การสอนภาษาญี่ปุ่น24 เมษายน 2566
  2การอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นเรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจผู้เรียนด้วย ARCS Model17 ธันวาคม 2565
  3อบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อ “สอนอย่างไรให้สนุก”21 สิงหาคม 2564
  4อบรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
  5การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ19 พฤศจิกายน 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1วันทะนาบะตะ3 กุมภาพันธ์ 2565
  2สอนออนไลน์สไตล์ครูแอน3 กุมภาพันธ์ 2565
  3รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 41 กุมภาพันธ์ 2565