ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางปริศนา ยาวิไชย
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คอมพิวเตอร์ศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลดีเด่น กิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน 27 ตุลาคม 2566
2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน motion graphic 15 กันยายน 2566
3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมส์ระดับชั้นม.ปลาย15 กันยายน 2566
4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเค่รื่องใช้15 กันยายน 2566
5ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖3 กุมภาพันธ์ 2566
6ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓3 กุมภาพันธ์ 2566
7ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖3 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลดีเด่น กิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน 27 ตุลาคม 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1เครื่องมือออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2118 มกราคม 2566
2หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู 16 มกราคม 2566
3ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ13 มกราคม 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล