ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.สัจจาพร สุใจยา
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ได้รับรางวัลดีเด่น เนื่องในกิจกรรมประกวดคำขวัญวันครู20 มกราคม 2565
2ครูที่ปรึกษา การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี21 สิงหาคม 2563
3ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์28 ตุลาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เป็นวิทยากรนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์8 ตุลาคม 2564
2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์12 กันยายน 2563
3ครูที่ การแข่งขันทางการพูดทางวิทยาศาสตร์21 สิงหาคม 2563
4ครูที่ปรึกษา การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี21 สิงหาคม 2563
5ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน28 ตุลาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1โครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา27 มกราคม 2563
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่21 มีนาคม 2564
2การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน13 กุมภาพันธ์ 2564
3การอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน18 ธันวาคม 2563
4เป็นวิทยากรนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์12 ตุลาคม 2563
5การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า20197 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่66 พ.ศ.256531 มกราคม 2565
2การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล