ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายกันตพงษ์ หมั่นดี
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลระดับ ดีมาก ประเภท ครูผู้สอน โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา การคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ นวัตกรรม (Best Practices) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารหลักสูตรและการะบวนการจัดการเรียนรู้ โครงก8 กันยายน 2566
2ครูที่ปรึกษาโครงงาน คณิตศาสตร์กับข้าวแต๋นและข้าวซี่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
3รางวัลดีเด่น เนื่องในกิจกรรมการประกวดคำขวัญวันครู ประจำปีพุทธศักราช 256520 มกราคม 2565
4Model Teacher ระดับ ดีเด่น1 พฤศจิกายน 2564
5รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ “Be Smart Say No To Drug” เด็กน่านเท่ได้ โดยไม่ใช้ยาเสพติด30 สิงหาคม 2564
6ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commision Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA)19 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
2ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
3ครูที่ปรึกษา การแข่งขันแปรรูปอาหาร (อะโวคาโด้)19 สิงหาคม 2566
4รางวัล เหรียญทอง การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์19 กุมภาพันธ์ 2566
5รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับขั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน5 กุมภาพันธ์ 2566
6รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ “Be Smart Say No To Drug” เด็กน่านเท่ได้ โดยไม่ใช้ยาเสพติด30 สิงหาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1การประเมินผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. และได้รับการติดตามประเมิน ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับก้าวหน้า20 กุมภาพันธ์ 2566
2รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับ ยอดเยี่ยม18 มกราคม 2566
3รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ "Be Smart Say No To Drugs" เด็กน่านเท่ได้ โดยไม่ใช้ยาเสพติด30 สิงหาคม 2564
4โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองร่นใหม่20 พฤษภาคม 2564
5Is an Acadamic Institution that promotes the capabilities of students in the Thailand Educational Development and Evaliation Tests program for Mathematics and Science of 201915 ธันวาคม 2562
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน6 สิงหาคม 2566
2การอบรมออนไลน์การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดทำวีดีทัศน์การสอน แนวทางการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 สำหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2 สิงหาคม 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน1 กรกฎาคม 2566
4การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) 24 มิถุนายน 2566
5การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษาด้วยจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น10 พฤษภาคม 2566
6วิทยากร โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาน้อย13 กุมภาพันธ์ 2566
7วิทยากร โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก11 กุมภาพันธ์ 2566
8การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพ โดยใช้กระบวนการ Active Learning18 มกราคม 2566
9Particapating in the online workshop "We think Digital's Teacher Training"21 ตุลาคม 2565
10การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์19 มิถุนายน 2565
11การอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ27 กุมภาพันธ์ 2565
12โคก หนอง นา23 มกราคม 2565
13หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"20 มิถุนายน 2564
14สุภาษิต สำนวนไทย23 มกราคม 2564
15Improve Reading Through Context Clues18 มกราคม 2564
16ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 31 ธันวาคม 2563
17หลักสูตร Security Awareness 19 ตุลาคม 2562
18การให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง(กรณีศึกษา)11 มิถุนายน 2562
19การให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ บทเรียนเบื้องต้น10 มิถุนายน 2562
20การให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีซึมเศร้า10 มิถุนายน 2562
21การให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง10 มิถุนายน 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 2123 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1Site แฟ้มสะสมผลงานครูกันตพงษ์ หมั่นดี31 มกราคม 2565