ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 • ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูงและมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน
 • สำเร็จการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลชมเชย คำขวัญการออมเพื่อแม่11 สิงหาคม 2566
  2คณะกรรมการตัดสอนการประกวดคำขวัญวันครู19 มกราคม 2566
  3คณะกรรมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค24 สิงหาคม 2565
  4กรรมการการแข่งขันเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภทกาพย์ยานี๑๑ 5 สิงหาคม 2565
  5วิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน27 มกราคม 2565
  6รางวัลดีเด่น กิจกรรมการประกวดคำขวัญวันครูปีการศึกษา ๒๕๖๕20 มกราคม 2565
  7ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2563
  8ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้นม.๑ - ม.๓22 ธันวาคม 2562
  9กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นม.๔ -ม.๖7 กันยายน 2562
  10ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นม.๑ - ม.๓7 กันยายน 2562
  11ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ชั้นม.๔ - ม.๖7 กันยายน 2562
  12ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้นม.๑ - ม.๓7 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2563
  2นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้นม.๑ - ม.๓ ครั้งที่ ๖๙ จังหวัดสุโขทัย22 ธันวาคม 2562
  3นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ชั้นม.๔ - ม.๖7 กันยายน 2562
  4นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้นม.๑ - ม.๓7 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR2 กรกฎาคม 2566
  2การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เชิลสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่า26 พฤษภาคม 2566
  3อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องเทคนิคการให้คำปรึกษาด้วยจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น10 พฤษภาคม 2566
  4อบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย9 พฤษภาคม 2566
  5โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ9 พฤษภาคม 2566
  6โครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน6 พฤษภาคม 2566
  7อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning18 พฤศจิกายน 2565
  8อบรมการออกแบบและสร้างสื่อการสอนภาษาไทยออนไลน์29 สิงหาคม 2564
  9อบรมเจ้าที่หน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด6 มิถุนายน 2564
  10การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓5 มิถุนายน 2564
  11การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค ๑๙7 พฤษภาคม 2563
  12อบรมหลักสูตรให้คำปรึกษาวันรุ่นผ่านระบบออนไลน์9 ธันวาคม 2562
  13อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา IS25 พฤษภาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา4 พฤศจิกายน 2563
  2อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภับพิบัติฯ21 สิงหาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล