ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : C.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • วุฒิ ยุวกาชาด : สำเร็จการอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด
  เอกสาร ยุวกาชาด :
 • การอบรมผู้บังคัญบัญชายุวกาชาด
 • การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคัญบัญชายุวกาชาด
 • กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี
 • กิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2566
 • วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  2วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี พ.ศ. 2566 9 มีนาคม 2566
  3รางวัลชมเชย กิจกรรมส่งเสริมการออม ปีการศึกษา256528 กุมภาพันธ์ 2566
  4คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม"เล่าขานตำนานกลองปูจา " ประจำปี 256520 กุมภาพันธ์ 2566
  5กิจกรรม 12 เดือน Webinar (วุฒิบัตร ระดับ Gold เดือนที่ 9 : รากวัฒนธรรมสะท้อนหัวใจความเป็นพลเมืองโลก16 กุมภาพันธ์ 2566
  6กิจกรรม 12 เดือน Webinar (วุฒิบัตร ระดับ Gold เดือนที่ 10 : นวัตกรรมสื่อสารความสุข16 กุมภาพันธ์ 2566
  7กิจกรรม 12 เดือน Webinar (วุฒิบัตร ระดับ Gold เดือนที่ ๑๑ : ประลองนวัตกรรมผู้สร้าง “ History Hero Youth Club”16 กุมภาพันธ์ 2566
  8กิจกรรม 12 เดือน Webinar (วุฒิบัตร ระดับ Gold เดือนที่ 12 : เดือนที่ ๑๒ : The Hero Festival & Symposium16 กุมภาพันธ์ 2566
  9กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ5 กุมภาพันธ์ 2566
  10ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคำขวัญวันครู19 มกราคม 2566
  11เป็นครูผู้สอนการประกวด Tik Tok ส่งเสีริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-613 ธันวาคม 2565
  12เป็นครูผู้สอนการแข่งขัน ตอบปัญหาจากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ13 ธันวาคม 2565
  13เป็นครูผู้สอนการแข่งขัน ตอบปัญหาจากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 113 ธันวาคม 2565
  14เป็นครูผู้สอนการแข่งขัน ตอบปัญหาจากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 213 ธันวาคม 2565
  15เป็นบุคคลผู้มีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม กิจกรรม เกี่ยวข้าว เกี่ยวใจเป็นหนึ่งเดียว22 พฤศจิกายน 2565
  16เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงเล็ก11 พฤศจิกายน 2565
  17ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกาาด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 8 กิจกรรมขึ้นไปและไก้รับรางวัล "บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ"18 มิถุนายน 2565
  18กิจกรรมส่งเสริมการออม รางวัลสถิติการออม 100 % ประเภทครูผู้สอน18 กุมภาพันธ์ 2565
  19เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงเล็ก19 พฤศจิกายน 2564
  20เป็นบุคคลผู้มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองยอดเยี่ยม ของ สพม 3731 สิงหาคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  2ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับชนะเลิศการประกวด "ความสะอาดของห้องเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกาาปีที่ 4 ประจำเดือนกรกฏาคม"8 สิงหาคม 2566
  3ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม1.-ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
  4ครููผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้น ม1.-ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
  5เป็นครูผู้สอนการแข่งขัน ตอบปัญหาจากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 25 กันยายน 2565
  6เป็นครูผู้สอนการแข่งขัน ตอบปัญหาจากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 15 กันยายน 2565
  7เป็นครูผู้สอนการแข่งขัน ตอบปัญหาจากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ5 กันยายน 2565
  8เป็นผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  9เป็นผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1การจัดตั้งศูนย์เพื่อสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2 พฤศจิกายน 2564
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ "เทศกาลตรุษจีน"30 มกราคม 2567
  2แบบทดสอบ"พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546"12 มกราคม 2567
  3วันเด็กแห่งชาติ"10 มกราคม 2567
  4วันครูแห่งชาติ10 มกราคม 2567
  5กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญ "16 มกราคม วันครูแห่งชาติ" (Teacher's Day) ประจำปี 25679 มกราคม 2567
  6กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ9 ธันวาคม 2566
  7กิจกรรม สุดยอดนักอ่าน รับเกียรติบัตรออนไลน์"9 ธันวาคม 2566
  8แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน 23 ประการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 99 ธันวาคม 2566
  9จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น” จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทย 9 ธันวาคม 2566
  10 เรื่องวันรัฐธรรมนูญ 9 ธันวาคม 2566
  11วันดินโลก "Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" 9 ธันวาคม 2566
  12แบบทดสอบ.วันดินโลก30 พฤศจิกายน 2566
  13แบบทดสอบออนไลน์ วันลอยกระทง30 พฤศจิกายน 2566
  14แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีวันลอยกระทง ปี 256612 พฤศจิกายน 2566
  15แบบทดสอบออนไลน์เนื่องใน "วันลอยกระทง" 12 พฤศจิกายน 2566
  16แบบทดสอบออนไลน์เนื่องใน "วันลอยกระทง" 12 พฤศจิกายน 2566
  17แบบทดสอบออนไลน์ "วันฮาโลวีน3 พฤศจิกายน 2566
  18กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง วันปิยมหาราช27 ตุลาคม 2566
  19แบบทดสอบความรู้: เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช27 ตุลาคม 2566
  20"แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันออกพรรษา27 ตุลาคม 2566
  21กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"วันปิยมหาราช"27 ตุลาคม 2566
  22แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันฮาโลวีน27 ตุลาคม 2566
  23ประเพณีวิ่งควาย ชลบุรี27 ตุลาคม 2566
  24กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน เนื่องในวันอาเซียน (ASEAN DAY)27 สิงหาคม 2566
  25วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ27 สิงหาคม 2566
  26เรื่อง “ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง27 สิงหาคม 2566
  27แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร27 สิงหาคม 2566
  28ความรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม27 สิงหาคม 2566
  29 แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 256620 สิงหาคม 2566
  30แบบทดสอบวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 256619 สิงหาคม 2566
  31แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 256619 สิงหาคม 2566
  32แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องใน“วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2566 19 สิงหาคม 2566
  33แบบทดสอบออนไลน์สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 19 สิงหาคม 2566
  34แบบทดสอบเนื่องในวันวิทยาศาสตร์19 สิงหาคม 2566
  35วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 256619 สิงหาคม 2566
  36การทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รอบตัว18 สิงหาคม 2566
  37กิจกรรม ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 256617 สิงหาคม 2566
  38การอบรมออนไลน์หลักสูตรระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 255517 สิงหาคม 2566
  39ได้รับรางวัลสถิติการออม 100% ประเภทครูผู้สอนเนื่องกิจกรรม ออมเพื่อแม่Saving For Mom 11 สิงหาคม 2566
  40การพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning สู่การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน6 สิงหาคม 2566
  41กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันเข้าพรรษา" ประจำปี 25662 สิงหาคม 2566
  42แบบทดสอบออนไลน์ วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 2 สิงหาคม 2566
  43แบบทดสอบวัดความรู้วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา2 สิงหาคม 2566
  44กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา "วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา2 สิงหาคม 2566
  45ร่วมกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 ปีที่ 3 (ออนไลน์) 2 สิงหาคม 2566
  46แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ2 สิงหาคม 2566
  47สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 25668 กรกฎาคม 2566
  48กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันสถาปนาลูกเสือ2 กรกฎาคม 2566
  49วันสุนทรภู่ประจำปี 2566 1 กรกฎาคม 2566
  50วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ"(National Scout Day) ประจำปี 2566 (1 กรกฎาคม 2566)1 กรกฎาคม 2566
  51สุนทร ภู่ กวีสี่แผ่นดิน1 กรกฎาคม 2566
  52วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ1 กรกฎาคม 2566
  53วันสุนทรภู่" ประจำปี 256628 มิถุนายน 2566
  54การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitsl Litercy)24 มิถุนายน 2566
  55วันต่อต้านยาเสพติดโลก18 มิถุนายน 2566
  56แบบทดสอบออนไลน์ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย18 มิถุนายน 2566
  57แบบทดสอบ แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ 18 มิถุนายน 2566
  58 แบบทดสอบออนไลน์ ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม18 มิถุนายน 2566
  59 วันไหว้ครู 17 มิถุนายน 2566
  60วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 17 มิถุนายน 2566
  61แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่17 มิถุนายน 2566
  62เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก วันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๖17 มิถุนายน 2566
  63วันภาษาไทย และรำลึกคุณครูกวี สุนทรภู่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดออนไลน์17 มิถุนายน 2566
  64แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี10 มิถุนายน 2566
  65แบบทดสอบออนไลน์ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 10 มิถุนายน 2566
  66วันสิ่งแวดล้อมโลก5 มิถุนายน 2566
  67วันวิสาขบูชา ประจำปี 25665 มิถุนายน 2566
  68แบบทดสอบออนไลน์ การป้องกันตัวช่วงโควิด-195 มิถุนายน 2566
  69กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญ "31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก" (World No Tobacco Day) ประจำปี 25665 มิถุนายน 2566
  70ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) ผ่านระบบออนไลน์5 มิถุนายน 2566
  71กิจกรรมส่งเสริมความรู้วันสำคัญทางศาสนา "วันวิสาขบูชา"3 มิถุนายน 2566
  72 วัน วิสาขบูชา ประจำปี 2566 3 มิถุนายน 2566
  73วันวิสาขบูชา3 มิถุนายน 2566
  74แบบทดสอบออนไลน์ วันงดสูบบุหรี่โลก 25663 มิถุนายน 2566
  75ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร รูปแบบออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 25663 มิถุนายน 2566
  76 แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรวันงดสูบบุหรี่โลก 256631 พฤษภาคม 2566
  77ประวัติวันพืชมงคล ประวัติพิธีแรกนาขวัญ"20 พฤษภาคม 2566
  78วันพืชมงคล" ประจำปี พ.ศ.256620 พฤษภาคม 2566
  79วันพืชมงคล20 พฤษภาคม 2566
  80วันพืชมงคล20 พฤษภาคม 2566
  81ระเบียบงานสารบรรณ 20 พฤษภาคม 2566
  82วันพืชมงคล 256612 พฤษภาคม 2566
  83อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ2 พฤษภาคม 2566
  84กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญ "1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ" (MAY DAY) ประจำปี 25662 พฤษภาคม 2566
  85เศรษฐกิจพอเพียง2 พฤษภาคม 2566
  86กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ14 เมษายน 2566
  87ประเพณีสงกรานต์13 เมษายน 2566
  88กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เรื่อง วันจักรี7 เมษายน 2566
  89กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประเพณีสงกรานต์7 เมษายน 2566
  90วันจักรี6 เมษายน 2566
  91 วันผู้สูงอายุ แห่งชาติ 13 เมษายน 25665 เมษายน 2566
  92หลักสูตร "ธุรกิจคหกรรมศาสตร์"4 เมษายน 2566
  93กิจกรรม Library Delivery ส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง “ตามรอยเจ้าฟ้านักการอ่าน”2 เมษายน 2566
  94ทดสอบความรู้ออนไลน์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ2 เมษายน 2566
  95กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสืบสานสารานุกรมไทย เล่มที่ 29 เรื่องศิลปาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 2 เมษายน 2566
  96หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 2 เมษายน 2566
  97๒ เมษา วันรักการอ่าน2 เมษายน 2566
  98ความรู้จากสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 เรื่องที่ 7 อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน พ.ศ.25662 เมษายน 2566
  99มารยาทไทย มารยาทในสังคม 2 เมษายน 2566
  100๒ เมษายน วันรักการอ่าน ” สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ2 เมษายน 2566
  101 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom English Expression)26 มีนาคม 2566
  102วันรักการอ่าน26 มีนาคม 2566
  103 กิจกรรม “ส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ26 มีนาคม 2566
  104 เรื่อง สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เรื่อง "มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย"26 มีนาคม 2566
  105การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร26 มีนาคม 2566
  106การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ25 มีนาคม 2566
  107การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 255125 มีนาคม 2566
  108กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวันรักการอ่าน 2 เมษายน ประจำปี 2566 ส่งเสริมการอ่านสืบสานคุณค่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2566 25 มีนาคม 2566
  109หลักสูตรการใช้ New Google Sites เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์20 มีนาคม 2566
  110หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.252620 มีนาคม 2566
  111แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับครู20 มีนาคม 2566
  112 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 4220 มีนาคม 2566
  113กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ชุดเอกลักษณ์ของชาติไทย "มวยไทย" 18 มีนาคม 2566
  114 หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 252618 มีนาคม 2566
  115ส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ" ในโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.256617 มีนาคม 2566
  116กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง "พระพุทธเจ้า17 มีนาคม 2566
  117กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบออนไลน์ ส่งเสริมการอ่าน "สืบสานคุณค่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42"12 มีนาคม 2566
  118กิจกรรมแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปี 256611 มีนาคม 2566
  119ความรู้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE11 มีนาคม 2566
  120แบบทดสอบความรู้ "วันมาฆบูชา"11 มีนาคม 2566
  121แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่องภัยจากโลกออนไลน์11 มีนาคม 2566
  122ความรู้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning11 มีนาคม 2566
  123 แบบทดสอบความรู้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 10 มีนาคม 2566
  124กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์กับกิจกรรม "วันช้างไทย"10 มีนาคม 2566
  125แบบทดสอบเรื่อง "วันช้างไทย"10 มีนาคม 2566
  126กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในหัวข้อเรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี พ.ศ. 2566 8 มีนาคม 2566
  127 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”8 มีนาคม 2566
  128วันมาฆบูชา 8 มีนาคม 2566
  129กิจกรรมทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง วันวาเลนไทน์ 18 กุมภาพันธ์ 2566
  130วันวาเลนไทน์12 กุมภาพันธ์ 2566
  131วันวาเลนไทน์ Valentine's Day12 กุมภาพันธ์ 2566
  132แบบทดสอบ ออนไลน์ เรื่อง วันวาเลนไทน์ (valentine day)8 กุมภาพันธ์ 2566
  133กิจกรรมตอบคำถามเรื่อง วันวาเลนไทน์8 กุมภาพันธ์ 2566
  134กิจกรรมตอบคำถามเรื่อง วันวาเลนไทน์8 กุมภาพันธ์ 2566
  135เนื่องในวันครูแห่งชาติ : Teacher's Day ประจําปีพุทธศักราช 256629 มกราคม 2566
  136เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 256629 มกราคม 2566
  137การละเล่นของเด็กไทย28 มกราคม 2566
  138กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อ ออนไลน์ “วันตรุษจีน” ประจำปี 256628 มกราคม 2566
  139เทศกาลตรุษจีน”26 มกราคม 2566
  140แบบทดสอบความรู้วัฒนธรรมจีน"เทศกาลตรุษจีน" 26 มกราคม 2566
  141กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 256620 มกราคม 2566
  142แบบทดสอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านความรู้ วันปีใหม่2 มกราคม 2566
  143กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 25662 มกราคม 2566
  144แบบทดสอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านความรู้ วันปีใหม่ 2 มกราคม 2566
  145แบบทดสอบออนไลน์ "วันคริสต์มาส Christmas Day"2 มกราคม 2566
  146รู้เท่าทันเทคโนโลยี2 มกราคม 2566
  147เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online PLCCoaching ครั้งที่ 1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มหัศจรรย์ ย่าหนัด28 ธันวาคม 2565
  148แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในเทศกาล Christmas ประจำปี 202228 ธันวาคม 2565
  149ทดสอบออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ งานสารบรรณ28 ธันวาคม 2565
  150 เกียรติบัตร เวที Online PLC Coaching โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ครั้งที่ 127 ธันวาคม 2565
  151กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ผ่านการตอบคำถาม เรื่อง "วันคริสต์มาส"24 ธันวาคม 2565
  152กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง "วันคริสต์มาส" วันที่ 25 ธันวาคม 256524 ธันวาคม 2565
  153ข้อสอบฉบับที่ 3 บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย24 ธันวาคม 2565
  154แบบทดสอบ เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ และวันสิทธิมนุษยชนสากล24 ธันวาคม 2565
  155แบบทดสอบภาษาอังกฤษเรื่อง NFE JD Christmas Online Quiz 2022 15 ธันวาคม 2565
  156แบบทดสอบ Comunicative English14 ธันวาคม 2565
  15710 ธันวาคม.วันรัฐธรนมนูญ ปี 2565 8 ธันวาคม 2565
  158"เพชรพระนิพนธ์" เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๕3 ธันวาคม 2565
  159อาชญากรรมบนโลกออนไลน์3 ธันวาคม 2565
  160กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่2 ธันวาคม 2565
  161แบบทดสอบความรู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่องมารยาทไทย ในโครงการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย2 ธันวาคม 2565
  162แบบทดสอบประวัติศาสตร์ไทย1 ธันวาคม 2565
  163วันเอดส์โลก29 พฤศจิกายน 2565
  164วันวชิราวุธ25 พฤศจิกายน 2565
  165แบบทดสอบบออนไลน์ ตอบปัญหาสารานุกรมสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๒ เรื่อง หุ่นกระบอกไทย 24 พฤศจิกายน 2565
  166แบบทดสอบออนไลน์ Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 24 พฤศจิกายน 2565
  167ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับครู20 พฤศจิกายน 2565
  168การจัดเรียนการสอนแบบActive Learning19 พฤศจิกายน 2565
  169การจัดทำสารสนเทศและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน19 พฤศจิกายน 2565
  170กิจกรรมออนไลน์ "ทายชื่อเครื่องดนตรี"19 พฤศจิกายน 2565
  171เรื่องรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม “คัด แยก ขยะ ก่อนทิ้ง19 พฤศจิกายน 2565
  172กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง เอเปค(APEC 2022)19 พฤศจิกายน 2565
  173การจัดทพฃำสารสนเทศและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครู19 พฤศจิกายน 2565
  174การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning19 พฤศจิกายน 2565
  175ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับครู (English Language Basically for Teacher19 พฤศจิกายน 2565
  176ผ่านการบอรมออนไลน์ หลักสูตรสำหรับครู เรื่อง PLC : Professional Learning Community สำหรับครู19 พฤศจิกายน 2565
  177English Grammar Online Testing19 พฤศจิกายน 2565
  178วันพระบิดาฝนหลวง11 พฤศจิกายน 2565
  179ลอยกระทง8 พฤศจิกายน 2565
  180ลอยกระทง8 พฤศจิกายน 2565
  181ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล6 พฤศจิกายน 2565
  182การเพาะเห็ด6 พฤศจิกายน 2565
  183ประเพณีลอยกระทง6 พฤศจิกายน 2565
  184กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่องการเพาะเห็ด5 พฤศจิกายน 2565
  185กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุก29 ตุลาคม 2565
  186โครงการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ กิจกรรม “Halloween Day”29 ตุลาคม 2565
  187เทศกาลฮาโลวีน29 ตุลาคม 2565
  188วันลอยกระทง29 ตุลาคม 2565
  189กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์.เนื่องในเทศกาลฮาโลวีน “Halloween New Normal” October 31, 202228 ตุลาคม 2565
  190แบบทดสอบตอบคำถามเนื่องในเทศกาลฮัลโลวีน ประจำปี 256528 ตุลาคม 2565
  191กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 256523 ตุลาคม 2565
  192กิจกรรม วันปิยมหาราช ประจำปี 256523 ตุลาคม 2565
  193กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 256523 ตุลาคม 2565
  19423 ตุลาคม วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23 ตุลาคม 2565
  195 เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช15 ตุลาคม 2565
  196วันออกพรรษา และ ประวัติประเพณีรับบัว ประเพณีโบราณของชาวบางพลี 15 ตุลาคม 2565
  197พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9)15 ตุลาคม 2565
  198“ศาสตร์พระราชา” และโครงการในพระราชดำริ12 ตุลาคม 2565
  199แบบประเมินความพึงพอใจ การวางแผนเงินออม เพื่อการลงทุนใน วิกฤตโควิด- 1910 ตุลาคม 2565
  200แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวันออกพรรษา ประจำปี 256510 ตุลาคม 2565
  201วันออกพรรษาหรือวันปวารณา10 ตุลาคม 2565
  202วันออกพรรษา8 ตุลาคม 2565
  203ประเพณีวิ่งควาย" จ.ชลบุรี7 ตุลาคม 2565
  204กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในเทศกาลกินเจ 7 ตุลาคม 2565
  205ประวัติ ความสำคัญ “วันครูโลก” World Teacher’s Day 5 ตุลาคม ประจำปี 25657 ตุลาคม 2565
  206เรื่อง บริจาคโลหิต7 ตุลาคม 2565
  207 การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แหละเทคโนโลยี ปีการศึกษา 25657 ตุลาคม 2565
  208วันออกพรรษา"7 ตุลาคม 2565
  209แบบทดสอบออนไลน์ "ประชาธิปไตย กับการเลือกตั้ง"6 ตุลาคม 2565
  210 Fake NewZ เพื่อสื่อสารข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผล 6 ตุลาคม 2565
  211วันออกพรรษา เทศกาลกรานกฐิน 2565 6 ตุลาคม 2565
  212แบบทดสอบความรู้ เนื่องในสำคัญของไทย วันออกพรรษา ผ่านระบบออนไลน์6 ตุลาคม 2565
  213แบบทดสอบออนไลน์ ๘ กษัตริย์มหาราชของไทย6 ตุลาคม 2565
  214วันพระราชทานธงชาติไทย1 ตุลาคม 2565
  215วันพระราชทานธงชาติไทย1 ตุลาคม 2565
  216สถานศึกษาสีขาว1 ตุลาคม 2565
  217วันพระราชทานธงชาติไทย"29 กันยายน 2565
  218 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอบางสะพาน29 กันยายน 2565
  219วันสารทไทย25 กันยายน 2565
  220เทศกาลกินเจ25 กันยายน 2565
  221วันสารทไทย ”24 กันยายน 2565
  222“วันเยาวชนแห่งชาติ” ประจําปี 256524 กันยายน 2565
  223วันมหิดล18 กันยายน 2565
  224 "การเเพยท์แผนไทย"18 กันยายน 2565
  225เรื่อง Science around Us เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ18 กันยายน 2565
  226แบบทดสอบ ภาษาและวัฒนธรรม คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่เราควรรู้18 กันยายน 2565
  227สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 10 เรื่องที่ 9 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ17 กันยายน 2565
  228เรื่อง วันโอโซนโลก World Ozone Day"17 กันยายน 2565
  229ท่าวังผาพิทยาคม12 กันยายน 2565
  230แบบทดสอบเทศกาลวันไหว้พระจันทร์11 กันยายน 2565
  231วันรพี28 สิงหาคม 2565
  232หลักสูตรการให้บริการที่ดีมีจิตบริการ (Service Mind)28 สิงหาคม 2565
  233ความรู้ ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ประจำปี 2565 28 สิงหาคม 2565
  234ภูมิปัญญาท้องถิ่นสระบุรี กับวิถีชีวิตใหม่ที่พอเพียง" 26 สิงหาคม 2565
  235แบบทดสอบวันอาเซียน (Asean day)26 สิงหาคม 2565
  236กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน 25 สิงหาคม 2565
  237 ตอบปัญหาอาเซียน24 สิงหาคม 2565
  238วันวิทยาศาสตร์ 256521 สิงหาคม 2565
  239 กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน เนื่องในกิจกรรม "วันอาเซียน (ASEAN DAY)21 สิงหาคม 2565
  240 ความรอบรู้อาเซียน21 สิงหาคม 2565
  241วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 21 สิงหาคม 2565
  242เรื่อง น่ารู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office21 สิงหาคม 2565
  243 ปฏิบัติการตามล่ารหัสลับนักอ่าน21 สิงหาคม 2565
  244เรื่อง รู้ทันภัย ห่างไกลยาเสพติด20 สิงหาคม 2565
  245อาเซียนศึกษา20 สิงหาคม 2565
  246ความรู้เรื่องวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ20 สิงหาคม 2565
  247วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ20 สิงหาคม 2565
  248วันวิทยาศาสตร์ " 256520 สิงหาคม 2565
  249แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 256520 สิงหาคม 2565
  250 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 256520 สิงหาคม 2565
  251วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 256520 สิงหาคม 2565
  252วัดความรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์20 สิงหาคม 2565
  253การทดสอบความรู้ออนไลน์วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม15 สิงหาคม 2565
  254เรื่อง วันแม่แห่งชาติ14 สิงหาคม 2565
  255เนื่องในวันสำคัญ "18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 256514 สิงหาคม 2565
  256เรื่อง อาเซียน14 สิงหาคม 2565
  257วันแม่แห่งชาติ14 สิงหาคม 2565
  258ความรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย14 สิงหาคม 2565
  259เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง " ( วันแม่แห่งชาติ )14 สิงหาคม 2565
  260แบบทดสอบออนไลน์ “เนื่องในวันอาเซียน”14 สิงหาคม 2565
  261รอบรู้ภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษที่โบสถ์ (CHURCH)7 สิงหาคม 2565
  262กิจกรรม ตอบคำถามวันอาเซียน (Asean Day) 7 สิงหาคม 2565
  263แบบทดสอบความรู้ "ASEAN DAY"7 สิงหาคม 2565
  264แบบทดสอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว7 สิงหาคม 2565
  265กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญ 8 สิงหาคม "วันอาเซียน" (ASEAN DAY) ประจำปี 25657 สิงหาคม 2565
  266แบบทดสอบกิจกรรมวันรพี7 สิงหาคม 2565
  267การทดสอบความรู้ด้านพระราชประวัติพระบิดากฎหมายไทย7 สิงหาคม 2565
  268กิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม7 สิงหาคม 2565
  269แบบทดสอบวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6 สิงหาคม 2565
  270แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "วันแม่แห่งชาติ"6 สิงหาคม 2565
  271กิจกรรมตอบปัญหาวันรพี6 สิงหาคม 2565
  272เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน เนื่องในวันรพี6 สิงหาคม 2565
  273เรื่องอาเซียน4 สิงหาคม 2565
  274แบบทดสอบความรู้ภาษาไทย31 กรกฎาคม 2565
  275.ความรู้เรื่องภาษาไทย31 กรกฎาคม 2565
  276แบบทดสอบออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย31 กรกฎาคม 2565
  277สมุนไพรพื้นบ้าน31 กรกฎาคม 2565
  278 กิจกรรมวันภาษาไทย30 กรกฎาคม 2565
  279 กิจกรรมวันภาษาไทย30 กรกฎาคม 2565
  280แบบทดสอบออนไลน์วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย (สำหรับประชาชนทั่วไป)30 กรกฎาคม 2565
  281กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 256530 กรกฎาคม 2565
  282แบบทดสอบกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา24 กรกฎาคม 2565
  283กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2565 24 กรกฎาคม 2565
  284ความรู้เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ24 กรกฎาคม 2565
  285 วันภาษาไทยแห่งชาติ24 กรกฎาคม 2565
  286แบบทดสอบ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕24 กรกฎาคม 2565
  287วันผู้บริจาคโลหิตโลก ”(World Blood Donor Day) " 14 มิถุนายน "ให้โลหิตช่วยโลกพ้นวิกฤติ"23 กรกฎาคม 2565
  288"กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน" เนื่องในวันอาเซียน (ASEAN Day) ประจำปี 2565 23 กรกฎาคม 2565
  289แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสและวันชาติฝรั่งเศส23 กรกฎาคม 2565
  290เรื่อง ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง23 กรกฎาคม 2565
  291แบบทดสอบเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ​ ประจำปี​ ๒๕๖๕23 กรกฎาคม 2565
  292ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย23 กรกฎาคม 2565
  293เนื่องในกิจกรรม "วันสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย" ประจำปีการศึกษา 256523 กรกฎาคม 2565
  294ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม23 กรกฎาคม 2565
  295แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม การทำงานในโลกยุดใหม่ด้วยแนวคิดแบบ เจเปนนีส23 กรกฎาคม 2565
  296 ความรู้ทั่วไป เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต23 กรกฎาคม 2565
  297หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน 21 กรกฎาคม 2565
  298ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม20 กรกฎาคม 2565
  299การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา"20 กรกฎาคม 2565
  300หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.256520 กรกฎาคม 2565
  301 ลูกเสือไทยคนแรก 16 กรกฎาคม 2565
  302 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 256516 กรกฎาคม 2565
  303เรื่อง การเลี้ยงปลาดุก" ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)16 กรกฎาคม 2565
  304กิจกรรมตอบคำถามจากหนังสือ Quiz 2/2565”16 กรกฎาคม 2565
  305 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช10 กรกฎาคม 2565
  306กิจกรรมลงนามถวายพระพรผ่านออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว10 กรกฎาคม 2565
  307ถวายพระพรออนไลน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1010 กรกฎาคม 2565
  308วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ”10 กรกฎาคม 2565
  309เรื่อง.พื้นฐานภาษาไทย10 กรกฎาคม 2565
  310 รางวัลซีไรต์10 กรกฎาคม 2565
  311วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา"10 กรกฎาคม 2565
  312วันอาสาฬหบูชา" ประจำปี 25659 กรกฎาคม 2565
  313วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา9 กรกฎาคม 2565
  314กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา9 กรกฎาคม 2565
  315วันเข้าพรรษา"9 กรกฎาคม 2565
  316เครื่องหมายจราจร ปี 25657 กรกฎาคม 2565
  317Independence Day" Academic Year 20225 กรกฎาคม 2565
  318วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ5 กรกฎาคม 2565
  319วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ2 กรกฎาคม 2565
  320วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ2 กรกฎาคม 2565
  321 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๔2 กรกฎาคม 2565
  322 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๔2 กรกฎาคม 2565
  323วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ2 กรกฎาคม 2565
  324วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ2 กรกฎาคม 2565
  325วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ"1 กรกฎาคม 2565
  326วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ” ครบรอบ 111 ปี 1 กรกฎาคม 25651 กรกฎาคม 2565
  327111 ปี กิจการลูกเสือไทย1 กรกฎาคม 2565
  328กิจกรรมวันสุนทรภู่27 มิถุนายน 2565
  329วันสุนทรภู่27 มิถุนายน 2565
  330เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันสุนทรภู่ 27 มิถุนายน 2565
  331แบบทดสอบออนไลน์วันสุนทรภู่26 มิถุนายน 2565
  332ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอําเภอบางบาล “วันสุนทรภู่”26 มิถุนายน 2565
  333ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันสุนทรภู่26 มิถุนายน 2565
  334เหตุการณ์ 24 มิถุนายน 247526 มิถุนายน 2565
  335แบบทดสอบวัดความรู้ วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕26 มิถุนายน 2565
  336 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 19 มิถุนายน 2565
  337 เรื่อง "กัญชา-กัญชงเพื่อการศึกษาเบื้องต้น"18 มิถุนายน 2565
  338ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่ 18 มิถุนายน 2565
  339สืบสานสุนทรภู่ครูกวีสี่แผ่นดิน18 มิถุนายน 2565
  340.ในวันงดบุหรี่โลก.ปีการศึกษา 265618 มิถุนายน 2565
  341“วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง”18 มิถุนายน 2565
  342วันสุนทรภู่"18 มิถุนายน 2565
  343วันสุนทรภู่ 18 มิถุนายน 2565
  344 "วันสุนทรภู่" 18 มิถุนายน 2565
  345การมีสุขภาพที่ดีในยุคดิจิทัล (IT Healthy)12 มิถุนายน 2565
  346เรื่องศัพท์ไอทีเขียนอย่างไรให้ถูกต้อง12 มิถุนายน 2565
  347ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด English for Fun "Places around Town and Jobs around Me"11 มิถุนายน 2565
  348วันไหว้ครู11 มิถุนายน 2565
  349ประวัติความเป็นมาของสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ 2565 11 มิถุนายน 2565
  350โปรแกรมประมวลผลคำ เรื่อง การสร้างเอกสารทางวิชาการ11 มิถุนายน 2565
  351ความรู้พื้นฐาน Personal Data Protection Act หรือ PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2565 (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)11 มิถุนายน 2565
  352กินอย่างไร ให้ห่างไกลมะเร็ง11 มิถุนายน 2565
  353นวัตกรรม BNYPS MODEL สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง11 มิถุนายน 2565
  354 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word10 มิถุนายน 2565
  355วันสุนทรภู่ 25658 มิถุนายน 2565
  356วันสิ่งแวดล้อมโลก5 มิถุนายน 2565
  357"วันสิ่งแวดล้อมโลก " ประจำปี 25655 มิถุนายน 2565
  358 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 5 มิถุนายน 2565
  359 วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2565
  360แบบทดสอบเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี4 มิถุนายน 2565
  361ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) ผ่านระบบออนไลน์4 มิถุนายน 2565
  362 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 4 มิถุนายน 2565
  363แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย4 มิถุนายน 2565
  364The Crown Platinum Celebration 70 ปี สมสง่าบารมี ราชินีนาถ"4 มิถุนายน 2565
  365เรื่องความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก4 มิถุนายน 2565
  366วันสิ่งแวดล้อมโลก3 มิถุนายน 2565
  367กิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 3 มิถุนายน 2565
  368วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุชาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 25653 มิถุนายน 2565
  369พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓ มิถุนายน 3 มิถุนายน 2565
  370กิจกรรมรฦกครูกวีศรีสุนทร เนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 3 มิถุนายน 2565
  371วัดความรู้ ทักษะการเข้าใจและใช้เทคโนโลยี Digital Literacy3 มิถุนายน 2565
  372พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว1 มิถุนายน 2565
  373วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี1 มิถุนายน 2565
  374พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี1 มิถุนายน 2565
  375​พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี1 มิถุนายน 2565
  376กิจกรรมลงนามถวายพระพรผ่านออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี1 มิถุนายน 2565
  377กิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 25651 มิถุนายน 2565
  378วันงดสูบบุหรี่โลกวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25651 มิถุนายน 2565
  379เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 1 มิถุนายน 2565
  380วันงดสูบบุหรี่โลก28 พฤษภาคม 2565
  381เครื่องหมายวรรคตอน28 พฤษภาคม 2565
  382วันงดสูบบุหรี่โลก 256528 พฤษภาคม 2565
  383วันงดสูบบุหรี่โลก28 พฤษภาคม 2565
  384วันงดสูบบุหรี่โลก27 พฤษภาคม 2565
  385 แฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด27 พฤษภาคม 2565
  386แบบทดสอบออนไลน์เรื่องประวัติศาสตร์พระยาพิชัย27 พฤษภาคม 2565
  387เรื่องวันฉัตรมงคล27 พฤษภาคม 2565
  388วันสูบบุหรี่โลก27 พฤษภาคม 2565
  389วันอัฏฐมีบูชา27 พฤษภาคม 2565
  390วันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 256522 พฤษภาคม 2565
  391 วันสุนทรภู่ กวี4แผ่นดิน22 พฤษภาคม 2565
  392วันอัฐมีบูชา22 พฤษภาคม 2565
  393วันวิสาขบูชา22 พฤษภาคม 2565
  394วันวิสาขบูชา” พุทธศักราช ๒๕๖๕ 16 พฤษภาคม 2565
  395วันวิสาขบูชา ประจำปี 256516 พฤษภาคม 2565
  396เรื่องมหัศจรรย์ วันวิสาบูชาโลกเนื่องวันวิสาขบูชา ประจำปี 256516 พฤษภาคม 2565
  397วันวิสาขบูชา 256516 พฤษภาคม 2565
  398วันวิสาขบูชา15 พฤษภาคม 2565
  399วันพืชมงคล15 พฤษภาคม 2565
  400เรื่องประวัติวันวิสาขบูชา15 พฤษภาคม 2565
  401วันสำคัญเดือนพฤษภาคม 256515 พฤษภาคม 2565
  402วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕15 พฤษภาคม 2565
  403วันวิสาขบูชา15 พฤษภาคม 2565
  404 วันวิสาขบูชา14 พฤษภาคม 2565
  405วันวิสาขบูชา14 พฤษภาคม 2565
  406"วันวิสาขบูชา" ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕14 พฤษภาคม 2565
  407วันพืชมงคล ประจำปี 256514 พฤษภาคม 2565
  408กิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันพืชมงคล14 พฤษภาคม 2565
  409วันพืชมงคล13 พฤษภาคม 2565
  410แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา13 พฤษภาคม 2565
  411แบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์วันวิสาขบูชา13 พฤษภาคม 2565
  412“วันพืชมงคล12 พฤษภาคม 2565
  413วันพืชมงคล 12 พฤษภาคม 2565
  414 การส่งเสริมประชาธิปไตย5 พฤษภาคม 2565
  415วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (Vesak Day)5 พฤษภาคม 2565
  416 วันฉัตรมงคล ประจำปี 25655 พฤษภาคม 2565
  417 วันฉัตรมงคล ประจำปี 25655 พฤษภาคม 2565
  418ฉัตรมงคล5 พฤษภาคม 2565
  419วันสำคัญของไทย "4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล" 4 พฤษภาคม 2565
  420สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ (เล่มที่ 5) 2 พฤษภาคม 2565
  421รายวิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเบื้องต้น2 พฤษภาคม 2565
  422วันแรงงาน (May Day)1 พฤษภาคม 2565
  423กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เรื่องของปากกา28 เมษายน 2565
  424หลักสูตร PLC : Professional Learning Community 28 เมษายน 2565
  425วันสำคัญของไทย28 เมษายน 2565
  426การสร้างสรรค์ตารางคำนวนด้วยโปรแกรม Microsoft Excel28 เมษายน 2565
  427วันอาเซียน27 เมษายน 2565
  428วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช27 เมษายน 2565
  429 วันกีฬาแห่งชาติ" (national sports day)27 เมษายน 2565
  430 การวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ ชุดที่ 1 26 เมษายน 2565
  431แบบทดสอบ .เรื่อง อุปมา..อุปไมย 25 เมษายน 2565
  432 ผักพื้นบ้าน เพื่อสุขภาพ25 เมษายน 2565
  433เกียรติบัตรออนไลน์เรื่องประเพณีการถือศีลอด25 เมษายน 2565
  434ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโอลิมปิกเกมส์22 เมษายน 2565
  435 Basic English (Vocabulary1)22 เมษายน 2565
  436สถานศึกษาสีขาว21 เมษายน 2565
  437กิขกรรมส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ21 เมษายน 2565
  438คุณลักษณะของผู้นำที่ดีตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา20 เมษายน 2565
  439วันคุ้มครองโลก20 เมษายน 2565
  440ห้องเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตยุค New Normal ตามกรอบมาตรฐาน CEFR20 เมษายน 2565
  441จิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น19 เมษายน 2565
  442ส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” เล่มที่ 818 เมษายน 2565
  443ทักษะในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด (Skills in persuading others to reduce and quit substance abuse)18 เมษายน 2565
  444กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตอบคำถาม สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เรื่อง เรือนไทย17 เมษายน 2565
  445เรื่อง เบญจศีล17 เมษายน 2565
  446รอบรู้กฎหมายใกล้ตัว17 เมษายน 2565
  447 เศรษฐกิจพอเพียง 17 เมษายน 2565
  448วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช17 เมษายน 2565
  449 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร17 เมษายน 2565
  450ประเพณีวันสงกรานต์16 เมษายน 2565
  451สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เรื่อง ดนตรีไทย15 เมษายน 2565
  452คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 14 เมษายน 2565
  453ประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 256513 เมษายน 2565
  454อาเซียน (ASEAN)13 เมษายน 2565
  455ประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" ชุดที่ 2 ประจำปีพ.ศ.256513 เมษายน 2565
  456วันสงกรานต์13 เมษายน 2565
  457“วันสงกรานต์12 เมษายน 2565
  458กิจกรรมวันสงกรานต์12 เมษายน 2565
  459โครงการ “Stop Bullying หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน12 เมษายน 2565
  460ประเพณีสงกรานต์ 256512 เมษายน 2565
  461การสอนเพศวิถีศึกษาออนไลน์9 เมษายน 2565
  462Google Site กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา9 เมษายน 2565
  463ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สารานุกรมไทย7 เมษายน 2565
  464หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 6 เมษายน 2565
  465ENGLISH FOR TRADING5 เมษายน 2565
  466สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 5 เมษายน 2565
  467 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน4 เมษายน 2565
  468หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy4 เมษายน 2565
  469กิจกรรมปลุกพลังการอ่าน : แฟนพันธ์ุแท้หนังสือ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี4 เมษายน 2565
  470กิจกรรมวันรักการอ่าน ประจำปี 25654 เมษายน 2565
  471วันรักการอ่าน" ประจำปี 2565 4 เมษายน 2565
  472กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รักการอ่านสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประจำปี 25653 เมษายน 2565
  473การอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 213 เมษายน 2565
  474มารยาทไทย มารยาทในสังคม : Thai Etiquette, Etiquette in Society3 เมษายน 2565
  475ความรู้พื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา3 เมษายน 2565
  476วันสงกรานต์3 เมษายน 2565
  477วันป่าไม้โลก3 เมษายน 2565
  478วันรักการอ่าน" เรื่อง ส่งเสริมการอ่านสืบสานคุณค่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน3 เมษายน 2565
  479โครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้นำของนักศึกษา ครั้งที่1 ช่วงที่32 เมษายน 2565
  480 หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Teams2 เมษายน 2565
  481สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันรักการอ่าน 2 เมษายน พ.ศ. 25652 เมษายน 2565
  482ส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” เนื่องในวันที่ 2 เมษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา2 เมษายน 2565
  483จิตสาธารณะ ร่วมอาสาทำความดี ถวายพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม ฯ ในหลวงรัชกาลที่ 101 เมษายน 2565
  484 หลักสูตรการส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย1 เมษายน 2565
  485เรื่องดนตรีไทย เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราขเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1 เมษายน 2565
  486 โบราณสถานหว้ากอ1 เมษายน 2565
  487ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู1 เมษายน 2565
  488สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๔๒31 มีนาคม 2565
  489กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติ ๒ เมษาเทิดไท้องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี31 มีนาคม 2565
  490วันรักการอ่าน ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี31 มีนาคม 2565
  491วันมาฆบูชา31 มีนาคม 2565
  492มิติใหม่ สอนอย่างไรให้สนุกกับวรรณคดีไทย29 มีนาคม 2565
  493โครงการอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะชีวิตการป้องกันโควิด - ๑๙28 มีนาคม 2565
  494กิจกรรมวันรักการอ่าน"สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ" ประจำปี 256528 มีนาคม 2565
  495หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน28 มีนาคม 2565
  496เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ ผักสวนครัว รั้วกินได้ 28 มีนาคม 2565
  497วันสำคัญของไทย วันรัฐธรรมนูญ28 มีนาคม 2565
  498วันรัฐธรรมนูญ28 มีนาคม 2565
  499วันมหาเจษฎาบดินทร์27 มีนาคม 2565
  500กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ "วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องถิ่น"25 มีนาคม 2565
  501เรื่องระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.254424 มีนาคม 2565
  502สัปดา์ห้องสมุด24 มีนาคม 2565
  503งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน24 มีนาคม 2565
  504กิจกรรมวันรักการอ่าน ประจำปี 256523 มีนาคม 2565
  505 เรื่องภูมิปัญญาไทย23 มีนาคม 2565
  506กระบวนการเรียนรู้แบบโครงาน22 มีนาคม 2565
  507วันออกพรรษา22 มีนาคม 2565
  508ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy22 มีนาคม 2565
  509กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 2 เมษา วันรักการอ่าน22 มีนาคม 2565
  510การอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ21 มีนาคม 2565
  511แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดความรู้ความเข้าใจ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 20 มีนาคม 2565
  512เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาพ์วิชาการวิทยาศาตร์ศึกษา19 มีนาคม 2565
  513 เรื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 19 มีนาคม 2565
  514วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.แห่งชาติ)18 มีนาคม 2565
  515กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “ตามรอยเจ้าฟ้า ตามหานักอ่าน18 มีนาคม 2565
  516แบบทดสอบ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน ที่ดีและถูกต้อง16 มีนาคม 2565
  517อันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช15 มีนาคม 2565
  518แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 42 เรื่อง “หนังตะลุง” 14 มีนาคม 2565
  519การอบรมและผ่านแบบทดสอบ การใช้งานและระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety platform)14 มีนาคม 2565
  520กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แบบทดสอบ Online เรื่อง งานสารบรรณ ประจำปีพ.ศ.2565"14 มีนาคม 2565
  521 เพื่อส่งเสริมการอ่าน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 14 มีนาคม 2565
  522 เรื่อง วันสงกรานต์ 13 มีนาคม 2565
  523เรื่อง น่ารู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office13 มีนาคม 2565
  524กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 13 มีนาคม 2565
  525งานสัมมนาวิชาการ เรื่องทิศทางการท่องเที่ยวและกีฬาในยุค “โลกพลิกผัน11 มีนาคม 2565
  526โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักดภาพ ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์10 มีนาคม 2565
  527ประวัติศาสตร์ชาติไทย9 มีนาคม 2565
  528กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แบบทดสอบ Online เรื่อง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ประจำปีพ.ศ.25659 มีนาคม 2565
  529กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง วันนักข่าว ประจำปี 25655 มีนาคม 2565
  530กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ "วันช้างไทย"4 มีนาคม 2565
  531กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)4 มีนาคม 2565
  532ฮีตสิบสองครองสิบสี่ : ประเพณีบุญบั้งไฟ4 มีนาคม 2565
  533แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสตรีสากล4 มีนาคม 2565
  534กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน สารานุกรมไทย (เล่มที่ 42) เรียนรู้เรื่องแมว3 มีนาคม 2565
  535การทดสอบความรู้ “รอบรู้สุขอนามัย” ในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-193 มีนาคม 2565
  536คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่เราควรรู้1 มีนาคม 2565
  537วันสำคัญ "8 มีนาคม วันสตรีสากล" (International Women's Day) 1 มีนาคม 2565
  538ความรู้ออนไลน์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 1 มีนาคม 2565
  539ความรู้รักปลอดภัย ในวัยเรียน27 กุมภาพันธ์ 2565
  540แบบทดสอบเรื่องสารเสพติด27 กุมภาพันธ์ 2565
  541รอบรู้ภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษที่สถานีรถไฟใต้ดิน (SUBWAY STATION)"27 กุมภาพันธ์ 2565
  542วุฒิบัตรผ่านการทดสอบออนไลน์ เชียงดา...ผักพื้นบ้านสู่ชาสมุนไพร27 กุมภาพันธ์ 2565
  543วันสารทไทย"26 กุมภาพันธ์ 2565
  544กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ประจำปี 256522 กุมภาพันธ์ 2565
  545โครงการ กศน.ยอดนักอ่าน (ส่งเสริมการอ่านสำหรับนักศึกษา กศน.)22 กุมภาพันธ์ 2565
  546เรื่อง ความรู้ทางการเงิน22 กุมภาพันธ์ 2565
  547กิจกรรม Valentine‘s Day21 กุมภาพันธ์ 2565
  548ทดสอบความรู้ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ21 กุมภาพันธ์ 2565
  549แบบทดสอบเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนา21 กุมภาพันธ์ 2565
  550แบบทดสอบออนไลน์ "วันมาฆบูชา"21 กุมภาพันธ์ 2565
  551ใบประกาศวันมาฆบูชา256521 กุมภาพันธ์ 2565
  552ใบประกาศวันมาฆบูชา256521 กุมภาพันธ์ 2565
  553ความรู้โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ปีการศึกษา 256420 กุมภาพันธ์ 2565
  554ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และหน่วยลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย20 กุมภาพันธ์ 2565
  555กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 256517 กุมภาพันธ์ 2565
  556ร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 256517 กุมภาพันธ์ 2565
  557อบรมออนไลน์ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา16 กุมภาพันธ์ 2565
  558เกียรติบัตรทดสอบออนไลน์วันมาฆบูชา 6516 กุมภาพันธ์ 2565
  559ร่วมนิทรรศการสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 256416 กุมภาพันธ์ 2565
  560กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง มาฆบูชา16 กุมภาพันธ์ 2565
  561แบบทดสอบออนไลน์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”16 กุมภาพันธ์ 2565
  562การอบรมออนไลน์ เรื่องเกษตรแห่งชาติ15 กุมภาพันธ์ 2565
  563กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซีรีส์สี่ภาค ชุด พินิจวรรณกรรม14 กุมภาพันธ์ 2565
  564วัดความรู้เกี่ยวกับ “ตราพระราชลัญจกร ประจำรัชกาล” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์14 กุมภาพันธ์ 2565
  565ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 202214 กุมภาพันธ์ 2565
  566 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ " วันวาเลนไทน์14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี "14 กุมภาพันธ์ 2565
  567ร่วมกิจกรรม “วันราชภัฎ13 กุมภาพันธ์ 2565
  568าร่วมตอบแบบทดสอบธรรมศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕13 กุมภาพันธ์ 2565
  569กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 256513 กุมภาพันธ์ 2565
  570ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องราชวงศ์จักรี12 กุมภาพันธ์ 2565
  571ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องราชวงศ์จักรี12 กุมภาพันธ์ 2565
  572เข้าร่วมกิจกรรม T.P.Symposium 11 กุมภาพันธ์ 2565
  573หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง10 กุมภาพันธ์ 2565
  574เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน “มาฆบูชา” ประจำปี 256510 กุมภาพันธ์ 2565
  575ผ่านการเรียน e-Learning ครบถ้วนตามหลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง10 กุมภาพันธ์ 2565
  576กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่องรู้ทันโรคCOVID-199 กุมภาพันธ์ 2565
  577ควาามรู้หัวข้อวันมาฆบูชา ก้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์7 กุมภาพันธ์ 2565
  578เเบบทดสอบออนไลน์เรื่องการพัฒนาทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ6 กุมภาพันธ์ 2565
  579การทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันทหารผ่านศึก3 กุมภาพันธ์ 2565
  580กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 3 กุมภาพันธ์ 2565
  581การทดสอบความรู้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เนื่องในกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 25652 กุมภาพันธ์ 2565
  582แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับเทศกาลวันตรุษจีน 春节กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม2 กุมภาพันธ์ 2565
  583ทดสอบออนไลน์เรื่องความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน 2 กุมภาพันธ์ 2565
  584กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง วันตรุษจีน2 กุมภาพันธ์ 2565
  585การทดสอบความรู้วันตรุษจีน1 กุมภาพันธ์ 2565
  586การทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ เรื่องวันตรุษจีน1 กุมภาพันธ์ 2565
  587แบบทดสอบวันตรษจีนออนไลน์ เรื่องความรูทั่วไปของเทศกาลตรุษจีน1 กุมภาพันธ์ 2565
  588กิจกรรมตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ "วันตรุษจีน ปี 2022" ประจำปีการศึกษา 25641 กุมภาพันธ์ 2565
  589แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันตรุษจีน "Chinese New Year"1 กุมภาพันธ์ 2565
  590กิจกรรมตอบคำถามเทศกาลตรุษจีน1 กุมภาพันธ์ 2565
  591กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง วันตรุษจีน1 กุมภาพันธ์ 2565
  592การทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน ผ่านระบบออนไลน์1 กุมภาพันธ์ 2565
  593ความรู้ภาษาจีนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน1 กุมภาพันธ์ 2565
  594เข้าร่วมกิจกรรมKC Library ซีไรต์ ให้ความรู้31 มกราคม 2565
  595เข้าร่วมกิจกรรมKC Library ซีไรต์ ให้ความรู้31 มกราคม 2565
  596 วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดและงานชุมนุมยุวกาชาดครบ 100ปี กิจกรรมสุขภาพ27 มกราคม 2565
  597วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดและงานชุมนุมยุวกาชาดครบ 100ปี26 มกราคม 2565
  598การศึกษาออนไลน์และการทดสอบวัดความรู้ เรื่องโคก หนองนา โมเดล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2565
  599การทดสอบความรู้ภาษาจีน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องวันตรุษจีน23 มกราคม 2565
  600กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.256516 มกราคม 2565
  601Model Teacher1 พฤศจิกายน 2564
  602Microsoft Teams Education11 กันยายน 2564
  603การอบรมประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมรูปแบบออนไลน์ ครบถ้วน หลักสูตร สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มัั่นค่ง ยั่งยืน รุ่น 1 จำนวน15 ชั่วโมง16 สิงหาคม 2564
  604การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอออนและห้องเรียนกลับด้าน ด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ 21 พฤษภาคม 2564
  605การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ "มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู"21 พฤษภาคม 2564
  606โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการประเมินสมรถรรนะ และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)8 พฤษภาคม 2564
  607มารยาทไทย มารยาทในสังคม18 เมษายน 2564
  608การฝึกอบรมในหลักสูตร ค่ายเบาวชน ฮีโร่ฟื้นป่าน่าน ครั้งที่ 130 พฤศจิกายน 2563
  609ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา1 มีนาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมกันผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดย Google Application16 เมษายน 2665
  2การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกาา และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ9 ธันวาคม 2566
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
  4หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล4 เมษายน 2566
  5ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพครูส่งเสริมการเรียนร้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ระดับClassic16 กุมภาพันธ์ 2566
  6เป็นผู้ผ่านการอบรมพัฒนาสักยภาพครูส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ปฏิทินการเรียนรู้เดือน 12 The Horo Festival & Symposium16 กุมภาพันธ์ 2566
  7ได้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย )27 มกราคม 2566
  8การพัฒนาศักยภาพครูส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ระดับClassic เดือนที่ 1026 ธันวาคม 2565
  9การพัฒนาศักยภาพครูส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ระดับClassic เดือนที่ 11 ประลองนวัตกรรมผู้สร้าง "History Hero Youth25 ธันวาคม 2565
  10เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการรู้เชิงรุก Active Learning18 พฤศจิกายน 2565
  11ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพครูส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ปฏิทินเดือน 829 ตุลาคม 2565
  12เป็น Model Teacher ที่พัฒนาแผนการจัดการเรีนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับ Buddy Teacher ตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community :SLC ) เพื่อพัฒนาสมรรถะพลเมืองรุ่นใหม่ 12 ตุลาคม 2565
  13การอบรมพัฒนาศักกยภาพครูส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เดือนที่ 616 สิงหาคม 2565
  14การพัฒนาศักยภาพครูส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ระดับClassic15 กรกฎาคม 2565
  15โครงการอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทย สำนักงานราชบัณฑิตยสภ10 กรกฎาคม 2565
  16โครงการเสริมสร้างตวามเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามวิถีรัฐธรรมนูญ18 มิถุนายน 2565
  17การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 8 กิจกรรมขึ้นไปและได้รับรางวัล "บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกาาธิการ"18 มิถุนายน 2565
  18ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดที่ 5 “คุณค่าทางวัฒนธรรม ในความงดงามของชีวิต”18 มิถุนายน 2565
  19การพัฒนาศักยภาพครูส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ระดับClassic16 มิถุนายน 2565
  20การอบรมพัฒนาศักยภาพครูส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีออนาคต24 พฤษภาคม 2565
  21การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์5 พฤษภาคม 2565
  22หลักสูตรที่ 9 "หลักการปฏิบัติราชการ"29 เมษายน 2565
  23กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์26 เมษายน 2565
  24หลักสูตรที่อ7ออสื่อยุคใหม่การศึกษาออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม23 เมษายน 2565
  25กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การสอนออนไลน์23 เมษายน 2565
  26ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดที่ 6 จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม)19 เมษายน 2565
  27การทำกระถางด้วยหลักวงเวียน12 เมษายน 2565
  28ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน : การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ7 เมษายน 2565
  29วิชา Microsoft Office PowerPoint 20165 เมษายน 2565
  30วิชา Microsoft Office Word 20164 เมษายน 2565
  31การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์24 มีนาคม 2565
  32โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์ 17 มีนาคม 2565
  33โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักดภาพ ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์10 มีนาคม 2565
  34โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักดภาพ ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์3 มีนาคม 2565
  35การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์14 กันยายน 2564
  36 เรื่องคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน17 พฤศจิกายน 0559
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงสร้งสรรค์ โดยใช้Tik Tok20 มีนาคม 2566