ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางวิไล เสารางทอย
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 9
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสารทางลูกเสือ
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
 • เอกสาร
 • เอกสาร
 • วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลดีเด่น กิจกรรมการประกวดคำขวัญวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2565 "หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา"20 มกราคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เป็นผู้ควบคุมทีม การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 31 สิงหาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ9 ธันวาคม 2566
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน6 สิงหาคม 2566
  3อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา” 23 กรกฎาคม 2566
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัล (Digital literacy) 24 มิถุนายน 2566
  5เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผุ้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ปีการศึกษา 256611 มิถุนายน 2566
  6การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษาด้วยจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น10 พฤษภาคม 2566
  8การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2566 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม8 มกราคม 2566
  9การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)8 ธันวาคม 2565
  10การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ 30 ตุลาคม 2565
  11การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ 19 มิถุนายน 2565
  12การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนแรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์21 พฤศจิกายน 2564
  13การพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย12 กันยายน 2564
  14การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนแรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์18 กรกฎาคม 2564
  15การอบรมเชิงวิชาการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำงาน ก.ค.ศ.0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 ก.ค.256019 มิถุนายน 2564
  16การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผุ้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 4576 มิถุนายน 2564
  17เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่ือพืชพื้นฐาน "13 กุมภาพันธ์ 2564
  18การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนแรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์7 กุมภาพันธ์ 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
  2การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (Coding Online Grade 11-12 Teacher (C4T-9)6 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล