ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางชลธิชา มังคละ
โรงเรียน : สารธรรมวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คอมพิวเตอร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : จิตวิทยาการแนะแนว
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English8 พฤษภาคม 2563
2การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา MI ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู PLC ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง AL18 มกราคม 2563
3อบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู22 ธันวาคม 2562
4ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาสมรรถนะสูงโดยกระบวนการวางแผนอนาคต บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษา27 กรกฎาคม 2562
5อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น24 กรกฎาคม 2562
6อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยร่น กรณีความรุนแรง30 พฤษภาคม 2562
7อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล25 พฤษภาคม 2562
8อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS สู่ครูผู้สอนและนักเรียนแกนนำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล19 พฤษภาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมการจัดการเรีนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-618 มิถุนายน 2563
2อบรมออนไลน์การจัดการเรีนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-312 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล