ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางกัญจนา อุดใจ
โรงเรียน : สารธรรมวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยา
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน16 มกราคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการแระเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)3 ตุลาคม 2564
  2การอบรมเชิงวิชาการหลักเกณฑ์และวิธีการให้้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ19 มิถุนายน 2564
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน"13 กุมภาพันธ์ 2564
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL)18 มกราคม 2563
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training หัวข้อ จิตตปัญญาศึกษา "เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู"22 ธันวาคม 2562
  6การอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการ22 ตุลาคม 2562
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 47 ตุลาคม 2562
  8การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการยกระดับผลสัมฤ?ธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปี2562"5 ตุลาคม 2562
  9การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์17 มิถุนายน 2562
  10การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ17 มิถุนายน 2562
  11การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่นกรณีความรุนแรง(กรณีศึกษา)13 มิถุนายน 2562
  12การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาครอบครัว12 มิถุนายน 2562
  13การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่นกรณีเกมและคอมพิวเตอร์11 มิถุนายน 2562
  14การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่นกรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น)10 มิถุนายน 2562
  15การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่นกรณีซึมเศร้า5 มิถุนายน 2562
  16การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง4 มิถุนายน 2562
  17การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Onlineบทเรียนเบื้องต้น การให้คำปรึกษาวัยรุ่น31 พฤษภาคม 2562
  18การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่นกรณียาเสพติด21 พฤษภาคม 2562
  19อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS19 พฤษภาคม 2562
  20การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่นกรณียาเสพติด(กรณีศึกษา)16 พฤษภาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล