ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางณัฎฐ์ญดา พัฒน์เศรษฐากูร
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เกียรติบัตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รองผู้อำนวยการดีเด่น ประจำปี 256521 กรกฎาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลระดับดีมาก ด้านการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประเภทรองผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย (Active Learning) เพื่อสร้างเส้นทางในการประกอบอาชีพ ประจำปี 28 กันยายน 2566
  2รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับมัธยมศึกษา6 กรกฎาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ10 กรกฎาคม 2566
  2หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม29 มิถุนายน 2566
  3รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 256614 มิถุนายน 2566
  4ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับ ทอง25 มิถุนายน 2564
  5การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน20 พฤษภาคม 2564
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ หลักสูตรการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา30 สิงหาคม 2566
  2อบรมทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและเลื่อนวิทยฐานะและร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256521 กรกฎาคม 2566
  3ประชุมปฏิบัติการทบทวนสื่อสาร สร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการถอดบทเรียนใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ23 มิถุนายน 2566
  4เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ปีการศึกษา 256611 มิถุนายน 2566
  5เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662 มิถุนายน 2566
  6อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256612 พฤษภาคม 2566
  7อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน2 เมษายน 2566
  8อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 256628 มีนาคม 2566
  9ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย29 พฤศจิกายน 2564
  10การอบรมพัฒนาครู การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์8 ตุลาคม 2564
  11การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  12การเชื่อมโยงข้อตกลงในการพัฒนางานกับการประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน สำหรับครูผู้สอน15 สิงหาคม 2564
  13ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลง เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน14 สิงหาคม 2564
  14การเชื่อมโยงข้อตกลงในการพัฒนางานกับการประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา14 สิงหาคม 2564
  15การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู21 พฤษภาคม 2564
  16เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 25 มกราคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล