ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ปิยกานต์ จิณะเสน
โรงเรียน : สารธรรมวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน16 มกราคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3 ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย23 ธันวาคม 2562
  2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 7 กันยายน 2562
  3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4-6ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 7 กันยายน 2562
  4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.4-6 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 7 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)19 มกราคม 2565
  2อบรมเชิงปฏิบัติการ วPA สู่การปฏบัติสำหรับครูภาษาไทยและครูบรรณารักษ์ การเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จำนวน 3 ชั่วโมง29 ตุลาคม 2564
  3อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง : เทคนิคบันได 6 ขั้น สู่ความสำเร็จในการอ่านด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จำนวน 6 ชั่วโมง28 ตุลาคม 2564
  4อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อการสอนภาษาไทยออนไลน์29 สิงหาคม 2564
  5อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1หลักสูตรการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้สื่อ Vantage Connect30 ธันวาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล